mar
14

Z rozprávky do rozprávky

zrdr mini"Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami..."
Takto sa dňa 14.3.2019 začínalo rozprávkové popoludnie v našom školskom klube. V každom oddelení boli pre deti pripravené rozprávkové aktivity, pomocou ktorých sa zoznámili s najznámejšími rozprávkami viacerých svetových autorov a plnili množstvo rozprávkových úloh. Tvorili osnovu k textu, usporadúvali časti textu podľa postupnosti, vymýšľali rozprávky, dramatizovali časti deja, hádali rozprávkové bytosti, hľadali rozprávkové dvojice, lúštili tajničky, dopĺňali rýmy, ale zahrali sa aj na Popolušky. Každá z týchto aktivít nám pripomenula význam kníh, ako dôležitého zdroja poznania i fantázie. Veríme, že počas tohto popoludnia sa „nakazili čítaním“ aj tí, ktorí od kníh doteraz bočili.

Určite pri ich čítaní prídu na to, že kniha je naozaj najlepším priateľom človeka.

 • img
 • img2
 • img_20190314_140
 • img_20190314_140918
 • img_20190314_140918_1
 • img_20190314_140_1
 • img_20190314_141228
 • img_20190314_141228_1
 • img_20190314_141228_2
 • img_20190314_141737
 • img_20190314_141737_1
 • img_20190314_141737_2
 • img_20190314_141935
 • img_20190314_141935_1
 • img_20190314_141935_2
 • img_20190314_142004
 • img_20190314_142004_1
 • img_20190314_142004_2
 • img_20190314_142004_3
 • img_20190314_142027
 • img_20190314_142027_1
 • img_20190314_142105
 • img_20190314_142105_1
 • img_20190314_143256
 • img_20190314_143256_1
 • img_20190314_144308
 • img_20190314_144700
 • img_20190314_144724
 • img_20190314_150137
 • img_20190314_151112
 • img_20190314_151310
 • img_20190314_151310_1
 • img_6756
 • img_6756_1
 • img_6758
 • img_6758_1

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI