opytajsa2 sutaz

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
od 15. do 30. apríla 2020
v čase od 10.00 h do 14.00 h
bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápiseElektornicka_prihlaska_1_rocnik
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

 

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

 

4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
- v prípade, ak má zákonný zástupca záujem o umiestnenie dieťaťa v popoludňajších hodinách v ŠKD

5. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo obvod
- v prípade, ak dieťa patrí na základe trvalého bydliska do iného školského obvodu

6. Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky
- v prípade, ak zákonný zástupca zvažuje odklad školskej dochádzky, aj napriek tomu je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa do školy
- do 30.5. príslušného kalendárneho roka doručiť odporúčanie od pediatra a odporúčanie príslušného zariadenia CPPPaP

7. Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
- v prípade, ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí
- zapísať dieťa podľa miesta trvalého bydliska a vypísať žiadosť

8. Žiadosť o predčasné zaškolenie
- v prípade, ak je dieťa zrelé a nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov
- potrebné doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

9. Doklad o zdravotnom postihnutí – iba v prípade, že sa jedná o zdravotne postihnuté dieťa

Organizácia zápisu
- vzhľadom k spísneným bezpečnostným opatreniam kvôli koronavírusu žiadame zákonných zástupcov o dodržanie všetkých opatrení, vrátane nosenia povinného rúška.
- počas vypísania/kontroly dokumentov, prosím dodržujte predpísaný 2-metrový odstup
Legislatíva k zápisu
O prijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa Vám bude zaslané najneskôr do 15. júna 2020.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI