Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
od 15. do 30. apríla 2020
v čase od 10.00 h do 14.00 h
bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápiseElektornicka_prihlaska_1_rocnik
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

 

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

 

4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
- v prípade, ak má zákonný zástupca záujem o umiestnenie dieťaťa v popoludňajších hodinách v ŠKD

5. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo obvod
- v prípade, ak dieťa patrí na základe trvalého bydliska do iného školského obvodu

6. Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky
- v prípade, ak zákonný zástupca zvažuje odklad školskej dochádzky, aj napriek tomu je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa do školy
- do 30.5. príslušného kalendárneho roka doručiť odporúčanie od pediatra a odporúčanie príslušného zariadenia CPPPaP

7. Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
- v prípade, ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí
- zapísať dieťa podľa miesta trvalého bydliska a vypísať žiadosť

8. Žiadosť o predčasné zaškolenie
- v prípade, ak je dieťa zrelé a nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov
- potrebné doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

9. Doklad o zdravotnom postihnutí – iba v prípade, že sa jedná o zdravotne postihnuté dieťa

Organizácia zápisu
- vzhľadom k spísneným bezpečnostným opatreniam kvôli koronavírusu žiadame zákonných zástupcov o dodržanie všetkých opatrení, vrátane nosenia povinného rúška.
- počas vypísania/kontroly dokumentov, prosím dodržujte predpísaný 2-metrový odstup
Legislatíva k zápisu
O prijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa Vám bude zaslané najneskôr do 15. júna 2020.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI