Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

sep
02

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

zsr miniDnes sme sa definitívne rozlúčili s dňami plnými hrejivého slnka, celodenného voľna, detských hier i radostných stretnutí s rodinou či priateľmi. Ale ako to už v živote býva, kde sa niečo končí, tam sa nové -iné- začína....
Tento školský rok sme na pôde našej školy privítali 86 nových prvákov, ktorí iste nastupujú s veľkými očakávaniami do nového sveta, ktorý im otvorí brány vzdelávania a získavania vedomostí.
Úvod slávnostného otvorenia školského roku 2019/2020 sa začal slovenskou štátnou hymnou, po ktorej nasledoval program žiakov 1. a 2. stupňa našej školy, kde sa žiaci predstavili recitáciou, spevom, recitačno-hudobným pásmom, tancom i dynamickým vystúpením mažoretiek.

Po slávnostnom programe sa žiakom, učiteľom i prítomným rodičom prihovoril nový pán riaditeľ školy – Mgr. P. Kocák, ktorý vo svojom prejave okrem prítomných žiakov, učiteľov a rodičov privítal aj vzácnych hostí – pána primátora Vranova n. T. - Ing. J. Ragana a vedúcu oddelenia školstva - PaedDr. M. Lapčákovú; predstavil aj pani zástupkyňu pre 1. stupeň – Mgr. Vieru Puškárovú a pani zástupkyňu pre 2. stupeň – Mgr. A. Sabolovú. Pán riaditeľ ďalej vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že nový školský rok bude náročný, no zároveň úspešný pre všetkých, no najmä pre žiakov 1. ročníka, ktorí začínajú na našej škole, ako aj žiakov deviateho ročníka, ktorých čakajú monitor a prijímacie pohovory na stredné školy.
Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi presunuli do tried, kde pokračovali úvodnými triednickými hodinami.
Spolu s pánom riaditeľom a pánom primátorom želáme všetkým úspešný nový školský rok 2019/2020.

 • DSC_0919
 • DSC_0921
 • DSC_0923
 • DSC_0924
 • DSC_0925
 • DSC_0927
 • DSC_0931
 • DSC_0935
 • DSC_0936
 • DSC_0937
 • DSC_0942
 • DSC_0945
 • DSC_0946
 • DSC_0947
 • DSC_0952
 • DSC_0955
 • DSC_0959
 • DSC_0965
 • DSC_0969
 • DSC_0974
 • DSC_0975
 • DSC_0976
 • DSC_0977
 • DSC_0980
 • DSC_0982
 • DSC_0984
 • DSC_0989
 • DSC_0992
 • DSC_0994

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI