sep
24

Týždeň európskych jazykov na našej škole

jazyky miniZ iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie si od roku 2001 každoročne 26.9. pripomíname rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov, a to Dňom európskych jazykov. Skúsme si pripomenúť niektoré zaujímavé fakty o jazykoch: 
- na svete existuje 6000 – 7000 jazykov,
- najviac ľudí na svete rozpráva čínsky, je to skoro 900 miliónov ľudí; na druhom mieste je španielčina a až na treťom mieste je angličtina,
- približne každé dva týždne zanikne na svete jeden jazyk, existujú totiž jazyky, ktorými už rozpráva len niekoľko desiatok ľudí,

- v Európe žije približne 750 miliónov ľudí, ktorí používajú 260 jazykov, existujú tu 3 hlavné rodiny jazykov - germánske, románske a slovanské,
- Európska únia má 24 úradných jazykov, pričom EÚ je domovom viac ako 60 pôvodných alebo menšinových jazykov, ktorými hovorí spolu približne 503,7 miliónov ľudí,
- jedným z významných zdrojov prostriedkov na ochranu a na podporu výučby a učenia sa menšinových jazykov je program EÚ Erasmus+,
- v Európe si 59% všetkých študentov stredných škôl volí aj druhý cudzí jazyk!
Naša škola v týždni, ktorý implikuje 26. september, a teda v tomto roku to bude konkrétne od 23.9. do 27.9., chce poukázať rôznymi aktivitami na dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Nejde len o ekonomické dôvody, teda používanie cudzích jazykov v rámci pracovnej náplne, ale aj o ďalšie dôvody, ako je možnosť cestovania a spoznávania ľudí z iných krajín. A aj opačne – prostredníctvom ovládania cudzieho jazyka môžeme turistom či priateľom z iných krajín porozprávať o krásach našej krajiny.

 

Počas Týždňa európskych jazykov plánuje naša škola nasledovné aktivity:
1. Školská jedáleň pripraví každý deň jedlo z inej krajiny.
2. Vyučujúci cudzích jazykov pripravia informačné panely ku krajinám, ktorých národný jazyk sa vyučuje na našej škole.
3. Na vyučovaní prebehnú na hodinách cudzích jazykov, geografie a výtvarnej výchovy rôzne aktivity zamerané na spoznávanie reálií a kultúry tých krajín, ktorých národný jazyk sa učíme ako cudzí jazyk, ale je možné spomenúť aj iné európske krajiny.
4. Pripravujeme besedu s občanom Írska, ktorý žije na Slovensku. Ak máte známych, ktorí pochádzajú z iných štátov Európy a žijú v našom meste alebo okrese, informujte o tom, prosím, pani učiteľku Mgr. Ľ. Caklovú, určite pripravíme ďalšie zaujímavé besedy a podujatia počas tohto alebo nasledujúceho roka. Ak máte zaujímavé kroje, pohľadnice či suveníry z krajín Európy, prineste ich počas Týždňa európskych jazykov, prosím, na vyučovanie!
5. Pani učiteľka Mgr. M. Borošová pripravila zaujímavý plagát k tomuto podujatiu.
6. Pod týmto článkom nájdete 3 otázky venované Dňu európskych jazykov. Ak správne odpoviete na každú otázku, budete zaradení do žrebovania o jednu z 3 cien. Odpovede vhadzujte, prosím, do urny pri informačných paneloch ku Dňu európskych jazykov do 26.9. 2019. Nezabudnite na lístkoch s odpoveďami uviesť svoje meno a triedu. Výhercovia budú následne kontaktovaní pani uč. Mgr. Ľ. Caklovou a ich mená budú uverejnené spolu s fotografiami z tohto podujatia na našej webovej stránke.

Súťažné otázky:
1. Ktorý deň v roku je Deň európskych jazykov?
2. Koľko jazykov existuje v Európe?
3. Ktoré sú tri hlavné jazykové rodiny v rámci Európy?
Všetkým zúčastneným vopred ďakujeme!

 • IMG_20190923_110030
 • IMG_20190923_110038
 • IMG_20190923_110101
 • IMG_20190923_110112
 • IMG_20190923_110122
 • IMG_20190923_115809
 • IMG_20190923_115823
 • IMG_20190923_115834
 • IMG_20190923_115841
 • IMG_20190923_115851
 • IMG_20190923_115901
 • IMG_20190923_115909
 • IMG_20190923_115923
 • IMG_20190923_115935
 • IMG_20190923_115943
 • IMG_20190923_115952
 • IMG_20190923_120113
 • IMG_20190923_120134
 • IMG_20190923_120142
 • IMG_20190923_143455
 • IMG_20190923_143506
 • IMG_20190923_143705
 • IMG_20190924_081748
 • IMG_20190924_081811
 • IMG_20190924_081817
 • IMG_20190924_083555
 • IMG_20190924_083804
 • IMG_20190924_083929
 • IMG_20190924_084200
 • IMG_20190924_084321
 • IMG_20190924_084326
 • IMG_20190924_084332
 • IMG_20190924_090027
 • IMG_20190924_090035
 • IMG_20190924_090143
 • IMG_20190924_090201
 • IMG_20190924_102131
 • IMG_20190924_102145
 • IMG_20190924_102147
 • IMG_20190924_102233
 • IMG_20190924_102347
 • IMG_20190924_102353
 • IMG_20190924_102406
 • IMG_20190924_102418
 • IMG_20190924_173208
 • IMG_20190924_173224
 • IMG_20190924_173244
 • IMG_20190924_173250
 • IMG_20190924_173259
 • IMG_20190924_173311
 • IMG_20190924_173316
 • IMG_20190925_072611
 • IMG_20190925_072620
 • IMG_20190925_072712
 • IMG_20190925_072720
 • IMG_20190925_090846
 • IMG_20190925_090849
 • IMG_20190925_090910
 • IMG_20190925_090923
 • IMG_20190925_090938
 • IMG_20190925_091332
 • IMG_20190925_091418
 • IMG_20190925_092355
 • IMG_20190925_092417
 • IMG_20190925_092426
 • IMG_20190925_093455
 • IMG_20190925_100726
 • IMG_20190925_100739
 • IMG_20190925_100754
 • IMG_20190925_100803
 • IMG_20190925_100812
 • IMG_20190925_100838
 • IMG_20190925_100925
 • IMG_20190925_100934
 • IMG_20190925_101023
 • IMG_20190925_101027
 • IMG_20190925_101034
 • IMG_20190925_101043
 • IMG_20190925_101103
 • IMG_20190925_101633
 • IMG_20190925_101943
 • IMG_20190925_102005
 • IMG_20190925_103048
 • IMG_20190925_103309
 • IMG_20190925_103635
 • IMG_20190925_103700
 • IMG_20190925_111416
 • IMG_20190925_111452
 • IMG_20190925_111501
 • IMG_20190925_111516
 • IMG_20190925_111526
 • IMG_20190925_111535
 • IMG_20190925_111727
 • IMG_20190925_111831
 • IMG_20190925_112031
 • IMG_20190925_130814
 • IMG_20190925_130831
 • IMG_20190925_130849
 • IMG_20190925_130901
 • IMG_20190925_130910
 • IMG_20190926_131805
 • IMG_20190926_131816
 • IMG_20190926_131826
 • IMG_20190926_131842
 • IMG_20190926_131904
 • IMG_20190926_131911
 • IMG_20190926_131918
 • IMG_20190926_131923
 • IMG_20190926_131930
 • IMG_20190926_131956
 • IMG_20190926_132003
 • IMG_20190926_132013
 • IMG_20190926_132018
 • IMG_20190926_132023
 • IMG_20190926_132026
 • IMG_20190926_132038
 • IMG_20190926_132042
 • IMG_20190926_132110
 • IMG_20190926_132118
 • IMG_20190926_132133
 • IMG_20190927_143045
 • IMG_20190927_143103
 • IMG_20190927_143122
 • IMG_20190927_143146
 • IMG_20190927_143155
 • img_20190924_084056
 • img_20190925_072720
 • img_20190925_103309
 • img_20190925_112027
 • img_20190925_130814
 • tj_03
 • tj_04
 • tj_11
 • tj_16
 • tj_17
 • tj_18
 • tj_19
 • tj_21
 • tj_26
 • tj_30

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI