sep
27

Noc výskumníkov

nv miniTak ako po minulé roky, aj tento rok sa žiaci 8. ročníka zúčastnili festivalu vedy a techniky pod názvom Noc výskumníkov. Konal sa v piatok 27. septembra 2019 v OC Optima v Košiciach. Festival sľuboval bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú hlavne deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Žiaci mohli vidieť a aj si sami vyskúšať množstvo zaujímavých pokusov hlavne z oblasti fyziky, chémie, biológie, geografie a techniky. Videli napríklad rôzne minerály, kovy, lávovú lampu, ľudský nervový systém, tekutý dusík, autíčko na vodíkový pohon, 3D tlačiareň pomocou ktorej sa dajú vyrobiť ľudské implantáty. Rôzne stavebnice a roboty, liečivé rastliny, dokonca sa mohli dotknúť plazov.
Tieto úžasné pokusy pre žiakov pripravili študenti a ich vyučujúci z vysokých škôl v Košiciach, ako sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Neurobiologický ústav, Ústav experimentálnej fyziky, Archeologický ústav a mnoho iných.
Dúfame, že tieto experimenty žiakov zaujali natoľko, že budú pre nich podnetom pri napredovaní v štúdiu chémie, fyziky a iných odborných predmetov.

 • nv (1)
 • nv (10)
 • nv (11)
 • nv (12)
 • nv (13)
 • nv (14)
 • nv (15)
 • nv (16)
 • nv (17)
 • nv (18)
 • nv (19)
 • nv (2)
 • nv (20)
 • nv (21)
 • nv (22)
 • nv (23)
 • nv (24)
 • nv (25)
 • nv (26)
 • nv (27)
 • nv (29)
 • nv (3)
 • nv (30)
 • nv (31)
 • nv (32)
 • nv (33)
 • nv (34)
 • nv (35)
 • nv (36)
 • nv (37)
 • nv (38)
 • nv (39)
 • nv (4)
 • nv (40)
 • nv (41)
 • nv (42)
 • nv (43)
 • nv (44)
 • nv (45)
 • nv (46)
 • nv (47)
 • nv (5)
 • nv (6)
 • nv (7)
 • nv (8)
 • nv (9)
 • nv

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI