okt
02

Beseda s pani Nelou Bižovou

bnb miniDnešnou besedou sa zavŕšili podujatia, konané v rámci Týždňa európskych jazykov. Naše pozvanie prijala pani Nela Bižová, ktorá strávila veľkú časť života v zahraničí – vo Veľkej Británii, Španielsku a sedem rokov strávila v Brazílii, kde sa jej narodil aj jej syn. O svoje skúsenosti, zážitky a dobrodružstvá sa podelila so žiakmi 8. ročníka. Pozreli sme si pozdravné videá jej príbuzného, ktorý sa síce narodil na Slovensku, no jeho rodičia sa odsťahovali do Nórska. Svoj rodný jazyk ešte nezabudol, aj keď ním rozpráva už len pri návšteve svojej rodiny cez prázdniny. Týmto videom sme chceli ukázať, že rozprávať sa dá viacerými cudzími jazykmi a že jazyk (aj rodný) sa musí používať v praxi, inak ho môžeme zabudnúť.

Každodenné úsilie s „lámaním“ jazyka však určite prinesie svoje ovocie v podobe plynulej angličtiny, nemčiny, ruštiny, nórčiny či portugalčiny, no pre mnohých aj slovenčiny, ktorá prestáva byť ich rodným jazykom... Motivujúce pre výučbu cudzích jazykov je aj konštatovanie pani Bižovej, že každý ďalší cudzí jazyk sa učí už oveľa ľahšie ako prvé dva. Neskôr sme videli aj autentické fotografie z ciest, hlavne z Brazílie, plné farieb a slnka, ktoré urobila pani Bižová. Po skončení prezentácií nasledovala diskusia s ôsmakmi, ktorí pani Bižovej dali množstvo otázok, týkajúcich sa jej ciest po svete.
Počas besedy sme vylosovali aj troch víťazov súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Týždňa európskych jazykov. Do súťaže sa zapojilo 102 žiakov našej školy zo všetkých ročníkov, pričom správne odpovedalo 73 z nich. 29 odpovedí bolo nesprávnych. Mená výhercov USB kľúčov a písacích potrieb sú: Mário Dobranský z 8.A, Alena Baranová a Viktor Vancák – obaja zo 7.C.
Do konca týždňa si ešte budete môcť pozrieť plagáty a prospekty, pripravené žiakmi a učiteľmi cudzích jazykov, ktoré už dva týždne zdobia panely na prízemí a okná na poschodí našej školy. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia, ktoré prispievajú k vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi rôznych národov, kontinentov či iných jazykov a odkrývajú možnosti, ktoré nám ovládanie cudzieho jazyka ponúka, rovnako ako cieľ, prečo sa cudzie jazyky vlastne učíme.

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI