okt
08

Detská policajná akadémia

dpa miniDňa 8.10.2019 sa žiaci 5.A a 6.C v spolupráci s pracovníčkou PZ vo Vranove nad Topľou JUDr. Katreničovou zapojili do realizácie nového celoslovenského preventívneho projektu s názvom Detská policajná akadémia. Vďaka projektu, ktorý bude prebiehať počas celého školského roka získajú žiaci školy rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.
Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich zaujímavých témach. Informácie o Policajnom zbore, o činnosti niektorých služieb polície poskytuje téma s názvom Zoznámte sa s našou políciou.

Komunikácii na sociálnych sieťach, bezpečnému používaniu internetu i ochrane osobných údajov pri používaní internetu sa venuje téma Bezpečne na internete. O predsudkoch, ponižovaní, diskriminácii i rasizme sa žiaci dozvedia prostredníctvom témy Každý je iný, ktorej zámerom je podporovať a šíriť medzi žiakmi toleranciu a znášanlivosť. Naučiť žiakov zodpovednému správaniu chodca v cestnej premávke a poskytnúť základné informácie o zákone o cestnej premávke je cieľom témy Na ceste nie si sám! So žiakmi sa v rámci projektu bude venovať pozornosť aj téme s názvom Stop násiliu! V tejto téme sa budú žiaci zaoberať nielen násilím a šikanovaním, ale naučia sa chápať životné hodnoty a získajú informácie o trestnoprávnej zodpovednosti.
Veríme, že zapojením žiakov do projektu podporíme prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti a prispejeme k výchove mladých ľudí k zodpovednosti za ich vlastné správanie a konanie.

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI