Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
11

Pán B. z Očovej

vk miniDňa 11.11.2019 sa naša telocvičňa rozozvučala tónmi ľudových piesní a ľudových nástrojov. Vynikajúci hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z rázovitej slovenskej obce Očová našim žiakom predstavil množstvo tradičných i menej tradičných hudobných nástrojov ako je fujara, píšťala, handrárska píšťalka, Panova flauta, gajdy, drumbľa, heligónka, či pastiersky bič. Žiakov zaujali nielen originálne ukážky hry na hudobné nástroje našich starých otcov, ale aj detviansky kroj hudobníka.
Autentická hudba upútala nielen žiakov, ale aj učiteľov. Koncert mal príjemnú atmosféru. Žiaci si mohli zaspievať naše známe ľudové piesne, niektorí aj zatancovať tance ako valčík, polka, či čardáš.

  • vk (1)
  • vk (2)
  • vk (3)
  • vk (4)
  • vk (5)
  • vk (6)
  • vk (7)
  • vk (8)
  • vk (9)
  • vk

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI