nov
12

3. miesto chlapcov na krajskom kole v stolnom tenise

stk miniPo víťazstve na okresnom kole sa v utorok 12. novembra 2019 naši chlapci predstavili aj medzi žiackou elitou Prešovského kraja. Opäť ukázali, že v tomto športe patria v našom kraji medzi najlepších.
V skupine sa postupne stretli s družstvami zo ZŠ Bukovce (okr. Stropkov), Svidníka a ZŠ Sedlice.
Všetky svoje zápasy vyhrali a postúpili do finálovej skupiny. V nich najprv narazili na chlapcov zo ZŠ Modrá nad Cirochou, ktorým podľahli 0:4 na zápasy. V boji o 2. miesto zviedli veľmi vyrovnanú partiu proti chlapcom zo ZŠ Spišské Hanušovce (okr. Kežmarok), ktorým síce podľahli 1:4, ale všetci chlapci, aj keď už dosť unavení, odovzdali zo seba všetko a chýbalo len veľmi málo, aby svojho súpera zdolali.

Nakoniec sa umiestnili na výbornom 3. mieste!!!
Družstvo chlapcov nastúpilo v tomto zložení:
Zajac Michal VI.C
Lešňanský Adrián VI.B
Lešňanský Boris VI.B
Lešňanský Matej VI.B
Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

  • stk (1)
  • stk (2)
  • stk (3)
  • stk (4)
  • stk (5)
  • stk (6)
  • stk

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI