Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
15

Šikana a kyberšikana...

kybersikana miniŠarvátka
Ignorancia
Krivda, krádež
Autorita
Nespravodlivosť, nadávky
Agresivita, agresor

Šikana - stretol sa s ňou azda každý z nás – či už v úlohe obete alebo pozorovateľa, či dokonca agresora. Alebo aspoň len tak z počutia. Šikana trápi nejedno dieťa a neraz zostáva dlhé mesiace i roky skrytá. Šikanovanie a kyberšikanovanie je rozšírené aj na školách na Slovensku, pričom miera jej výskytu sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšila.Vyplýva to z výsledkov výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorý realizovalo v školskom roku 2017/2018. Aj kvôli tomuto zisteniu sme sa rozhodli v našom ŠKD usporiadať besedu na tému Šikanovanie a kyberšikanovanie. Chceme sa poďakovať kpt. JUDr. Anne Katreničovej, ktorá dňa 15.11.2019 prijala naše pozvanie a deťom vysvetlila, čo to šikanovanie vlastne je, ako rozpoznať šikanu, ako sa zachovať v prípade, že sa staneme svedkom šikany. Zdôraznila najmä to, že práve deti sa môžu napokon postarať o to, aby sa všetci zas v triede cítili bezpečne a dobre.

  • img_20191115_140102
  • img_20191115_141519
  • img_20191115_141621

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI