Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
19

Druháci na výstave Moje rodné mesto

mrm mini„Tam kde sa klasy zlatisté klonia zemplínske leto dozrieva
je mesto Vranov to mesto moje a ja mu s láskou zaspievam.“
                                                                         Pavol Hudák
Dňa 19. novembra sa naši žiaci vybrali za poznávaním svojho rodného mesta Vranov nad Topľou. V priestoroch Domu kultúry si prezreli zaujímavú výstavu fotografií. Zážitkovou formou získavali nové informácie o svojom meste, jeho histórii a minulosti. Žiakov zaujali fotografie krásnej stavby židovskej synagógy, pozorovali zmeny ulíc nášho mesta, porovnávali ich s dnešným vzhľadom.

Našou snahou je, aby deti poznávaním minulosti mesta uvažovali nad tým, ako ho zveľaďovať a skrášľovať do budúcnosti.

  • mv (1)
  • mv (2)
  • mv (3)
  • mv (4)
  • mv (5)
  • mv (6)
  • mv (7)
  • mv

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI