Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
21

Človeče, nehnevaj sa - je to len hra

clovece miniČloveče, nehnevaj sa - je to len hra,
Človeče, nehnevaj sa - len poď a hraj!
Dňa 21.11.2019 sa v našom ŠKD uskutočnil turnaj v hre Človeče, nehnevaj sa! Hru vymyslel v zimných mesiacoch na prelome rokov 1907-1908 Nemec Jozef Fridrich Schmidt. Nechal sa inšpirovať Indickou Pachisi a anglickou hrou Ludo. Pravidlá tejto hry sa nezmenili už od roku 1914. Do finále turnaja sa prebojovali S. Karasová (I.D), S. Zahorodník (II.D), Z. Andrejcová (III.D) a B. Lukáčová (IV.B). Absolútnym víťazom sa stal S. Zahorodník. Finalistom srdečne blahoželáme a veríme, že všetci žiaci aspoň na chvíľu vymenia mobily, tablety a počítače za klasické stolové spoločenské hry a prežijú príjemné chvíle so svojimi príbuznými a priateľmi.

  • 20191121_133502
  • 20191121_140612
  • 20191121_142559
  • 20191121_142611
  • 20191121_142635
  • 20191121_142707
  • 20191121_142750
  • 20191121_143020
  • 20191121_151815
  • 20191121_152130

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI