Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
27

Nežná revolúcia

nr miniV dňoch 15. - 27. novembra Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v podaní lektorky Jany Loukotovej pripravila pre žiakov 9.ročníka ZŠ Sídlisko II edukačné podujatie s názvom „ Nežná revolúcia 30“, pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie. Podujatie priblížilo žiakom , ako sa žilo pred rokom 1989 a ako po ňom. Pútavá prezentácia bola doplnená aj o reportáže tejto doby.
Ľudskosť, slušnosť, znášanlivosť bola prirodzená mentalita Verejnosti proti násiliu (VPN). Bol to jediný a najdôležitejší odkaz nežných revolucionárov.

Lýdia:
Vďaka tejto prezentácii sme sa ocitli na chvíľu v novembri 1989. Pochopili sme zmysel revolúcie a naučili sa, že za svoju slobodu sa nemáme báť bojovať.
Alexandra:
Dozvedela som sa, prečo sa štrngalo kľúčmi, ktoré bolo typické pre túto revolúciu. Dnes môžeme pokojne cestovať do zahraničia nielen za nákupmi a dovolenkou, ale aj za štúdiom.

  • nr (1)
  • nr (2)
  • nr (3)
  • nr (4)
  • nr (5)
  • nr (6)
  • nr

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI