Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
28

Záchranári na lúke, v lese v horskom teréne

ochr mini"Záchranári na lúke, v lese v horskom teréne" takto znela téma 7. ročníka výtvarnej súťaže "Ochranárik", vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR, ktorú každoročne organizuje Okresný úrad, odbor krízového riadenia vo Vranove nad Topľou. Jej poslaním je prepojenie tvorivého výtvarného prejavu žiakov s teoretickými vedomosťami o záchranárskych zložkách a číslach tiesňového volania, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života človeka.
Aj naši žiaci sa podieľali na vytvorení malých umeleckých diel s touto tematikou.
Ich výtvarné zanietenie prinieslo úspech, z ktorého sa všetci tešíme. Dňa 28.11.2019 si boli v priestoroch OÚ odboru krízového riadenia vo Vranove nad Topľou prevziať ocenenie z rúk JUDr. P. Molčana, vedúceho odboru, Noemi Mitriková zo IV.A triedy (Mgr. H. Borošová) za 2. miesto v kategórii I. st. ZŠ a Richard Vasilko zo VI.B triedy (Mgr. D. Krajčovičová) za 1. miesto v kategórii II.st. ZŠ . Jeho práca postupuje do celonárodného kola.
Srdečne blahoželáme!

  • sam_4415
  • sam_4416
  • sam_4417
  • sam_4418
  • sam_4420
  • sam_4421

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI