Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
29

Poďakovanie spoločnosti EDUCTECH n. o.

eductech logoZákladná škola Sídlisko II týmto vyjadruje poďakovanie spoločnosti EDUCTECH n. o. za finančnú podporu na nákup obrábacích strojov Unimat 1 basic. Tieto zariadenia budú prioritne využívané na hodinách techniky. Žiaci našej školy tak získali možnosť rozvinúť svoje psychomotorické a kognitívne schopnosti pri využívaní obrábacích techník. Práve strojové opracovanie materiálov je náplňou učiva 9. ročníka v predmete Technika. Vďaka tomu môžu žiaci získavať znalosti nielen v teoretickej, ale aj praktickej rovine vzdelávania. Všetky zariadenia sú konštruované s ohľadom na bezpečnosť a ergonómiu žiakov daného veku.
Vysoko pozitívne hodnotíme ochotu spoločnosti EDUCTECH n. o. pomáhať pri podpore technického vzdelávania, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že je to už druhá finančná podpora poskytnutá našej škole.

  • img_20191122_145744
  • img_20191122_145821
  • img_20191122_145823
  • img_20191122_145847
  • img_20191122_150322
  • img_20191122_150327

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI