nov
29

KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU

komiks miniDňa 29. 11. 2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila pre úspešných žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“, jej slávnostné vyhodnotenie. Odovzdávaniu cien predchádzala prednáška slovenského spisovateľa a jazykovedca, vysokoškolského pedagóga, vedúceho Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity v Prešove a v neposlednom rade nielen znalca dejín a teórie komiksu ale aj samotného autora diel tohto literárno - výtvarného umenia PhDr. Petra Karpinského, PhD. Svojimi odbornými znalosťami a neskrývaným nadšením pre komiks zaujal všetkých svojich poslucháčov, ako aj prezradil mnohé tajomstvá, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie tvorby „obrazov s bublinami“. Niet preto divu, že úloha porotcu a hodnotiteľa bola zverená práve jemu.

Z celkovo desiatich zapojených škôl ocenil čestným uznaním i práce našich šikovných umelcov. V I. kategórii si z jeho rúk diplom prevzala Sofia Fuňáková z IV. B triedy p. uč. M. Čuchranovej a dievčatá z druhého stupňa Martina Holpová (VIII. C) a Simona Chovancová (IX. A) pod vedením p. uč. M. Borošovej.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie komiksové diela!

  • sam_4424
  • sam_4426
  • sam_4427
  • sam_4431

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI