Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
29

KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU

komiks miniDňa 29. 11. 2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila pre úspešných žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“, jej slávnostné vyhodnotenie. Odovzdávaniu cien predchádzala prednáška slovenského spisovateľa a jazykovedca, vysokoškolského pedagóga, vedúceho Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity v Prešove a v neposlednom rade nielen znalca dejín a teórie komiksu ale aj samotného autora diel tohto literárno - výtvarného umenia PhDr. Petra Karpinského, PhD. Svojimi odbornými znalosťami a neskrývaným nadšením pre komiks zaujal všetkých svojich poslucháčov, ako aj prezradil mnohé tajomstvá, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie tvorby „obrazov s bublinami“. Niet preto divu, že úloha porotcu a hodnotiteľa bola zverená práve jemu.

Z celkovo desiatich zapojených škôl ocenil čestným uznaním i práce našich šikovných umelcov. V I. kategórii si z jeho rúk diplom prevzala Sofia Fuňáková z IV. B triedy p. uč. M. Čuchranovej a dievčatá z druhého stupňa Martina Holpová (VIII. C) a Simona Chovancová (IX. A) pod vedením p. uč. M. Borošovej.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie komiksové diela!

  • sam_4424
  • sam_4426
  • sam_4427
  • sam_4431

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI