Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
28

Technická olympiáda

to miniDňa 28.11.2019 sa na SOŠD vo Vranove nad Topľou konal 10. ročník obvodného kola Technickej olympiády. Olympiáda pozostáva z dvoch častí: 

1) Test teoretických vedomostí
2) Praktická výroba výrobku podľa technického výkresu
Žiaci našej školy sa umiestnili nasledovne:

 

Kategória A: VIII. B - Jakub Kmec a Michal Kacvinský - 4. miesto
Kategória B:  VII. A - Matej Dutkovič – 1. miesto

to

Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o techniku, otestovať ich teoretické vedomosti a overiť ich manuálne schopnosti pri výrobe výrobku. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.
Žiakov na súťaž pripravovali PaedDr. Marek Hermanovský a PaedDr. Róbert Ďurana

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI