Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

jan
15

Beseda o práci policajtov

policia miniDruháci sa na hodinách prvouky oboznamujú s rôznymi povolaniami ľudí. Dňa 15.1.2020 sa zúčastnili na besede s pracovníčkou Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Pani kpt. Judr. Anna Katreničová pútavou prezentáciou predstavila žiakom jednotlivé druhy polície. Získali tak mnoho nových informácií o práci policajtov. Žiakov najviac zaujala Policajná kynológia a Policajná hipológia. Vo videách z policajných akcií sledovali ako vycvičené psy zadržujú páchateľa, hľadajú pachovú stopu a pomáhajú pri záchranných prácach. Žiaci počas celej besedy pohotovo reagovali, odpovedali na otázky, rozprávali o svojich poznatkoch. Na pamiatku dostali záložku s dopravnou tematikou. Možno z niektorých žiakov budú v dospelosti ľudia, ktorí udržujú poriadok a bezpečnosť v štáte.

 • img_1958
 • img_1959
 • img_1966
 • img_1967
 • img_1971
 • img_1973
 • img_1977
 • img_20200115_100415
 • img_20200115_100445
 • img_20200115_100603
 • img_20200115_104513
 • img_20200115_104521
 • img_20200115_104731

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI