Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

jan
15

Olympiáda v Anglickom jazyku

anj olymp logo miniDňa 15.1.2020 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B, ktorá je určená pre žiakov 4. až 9. ročníka základných škôl. Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť písomnú teoretickú časť, ale aj praktickú ústnu časť. Celkovo sa na okresnom kole zúčastnilo 19 žiakov z 10 škôl nášho okresu.
Našu školu reprezentovala Barbora Šofranková z IX.A, ktorá získala 3. miesto v kategórii 1B. Barbore blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI