Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

jan
20

Lyžiarsky výcvik v Ždiari

lv miniAni tento školský rok nebol výnimkou a naši siedmaci v dňoch od 13. do 17. januára 2020 absolvovali lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal v malebnom prostredí obce Ždiar. Oddych a regeneráciu študentom poskytol hotel Magura v Monkovej doline. Tá svojou polohou ponúkla slnkom zaliatu každodennú krásnu scenériu a výhľad na malebné Belianske Tatry.
Týždňový výcvik bol rozvrhnutý na praktickú a teoretickú časť. Praktickú časti viedli šiesti inštruktori, ktorí svoje poznatky a skúsenosti odovzdávali svojim žiakom na svahoch lyžiarskeho strediska Strednica. Táto časť výcviku vyvrcholila slalomovými pretekmi, v ktorých boli ocenení prví traja pretekári. Teoretická príprava, poznatky z oblasti lyžovania a správania sa na svahoch boli pre žiakov každodenným a zaujímavým prínosom.

Dôkazom toho boli skvelé vedomosti žiakov vo štvrtkovej teoretickej súťaži. V programe dňa nechýbali ani spoločné a relaxačné aktivity, ktoré boli spojené s upevňovaním a rozvíjaním nových vzťahov medzi žiakmi. Medzi ne patrili rôzne typy súťaží a samozrejme nemohla chýbať ani diskotéka, ktorá bola zároveň rozlúčkou s krásnym a prajným prostredím.
Veríme, že poznatky a nadobudnuté lyžiarske zručnosti budú naši žiaci rozvíjať i naďalej a dlho spomínať na zážitky spojené s touto vzdelávacou formou.

Výsledky slalomovej súťaže:

Dievčatá:
1. miesto: Tamara Macková 7.B
2. miesto: Erika Barlová 7.B
3. miesto: Zuzana Mičejová 7.B

Chlapci:
1. miesto: Jakub Počekajla 7.C
2. miesto: Tadeáš Pavlov 7.A
3. miesto: Viktor Vancák 7.C

 • lv (1)
 • lv (10)
 • lv (11)
 • lv (12)
 • lv (13)
 • lv (14)
 • lv (15)
 • lv (16)
 • lv (17)
 • lv (18)
 • lv (19)
 • lv (2)
 • lv (20)
 • lv (21)
 • lv (22)
 • lv (3)
 • lv (4)
 • lv (5)
 • lv (6)
 • lv (7)
 • lv (8)
 • lv (9)
 • lv

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI