Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

jan
29

Matematická olympiáda

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici z celého okresu na matematickej olympiáde. Aj tento rok, v kategórii Z5 a Z9, sme medzi nimi mali zastúpenie a nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z9 úspešne reprezentovala Katarína Kaňuchová z 9. D, ktorá skončila na 2. mieste. Práve ona nás bude reprezentovať na krajskom kole. Je nám veľmi ľúto tých žiakov, ktorí sa pre vážnu chorobu na olympiáde zúčastniť nemohli. Katke a všetkým ostatným žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali ďakujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov... 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI