feb
01

Ples školy

ples miniV sobotu 1.2.2020 sa v priestoroch krásne vyzdobenej školskej jedálne konal už 16. reprezentačný ples školy. Na jeho začiatku sa hosťom svojím vystúpením predstavili členovia školskej kapely Ťahák. Po ich vystúpení všetkých hostí privítal riaditeľ školy Mgr. P. Kocák. V rámci kultúrneho programu predviedli zaujímavé tanečné choreografie aj členovia TS Tancori.
Organizátori plesu sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný a hladký priebeh plesu. Poďakovanie patrí aj všetkým partnerom podujatia, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Fotografie z plesu nájdete tu:

  • dsc_0033
  • dsc_0073
  • dsc_0084
  • dsc_0100
  • dsc_0114

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI