Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

feb
14

Dejepisná olympiáda

dejol miniDňa 14. februára 2020 v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou prebiehal 12. ročník dejepisnej olympiády, ktorej poslaním je popularizovať históriu medzi žiakmi a vzbudzovať záujem o dejiny Slovenska.
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, do ktorých boli žiaci rozdelení podľa ročníkov. Žiaci si overili svoje vedomosti z regionálnych dejín. Monotematický celok bol zameraný na osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorého 140. výročie smrti si pripomíname tento rok. Tretia časť testu bola zameraná na otázky z dejepisu, ktoré prislúchajú učivu jednotlivých ročníkov. Prvýkrát na dejepisnej olympiáde boli šiestačky Kristínka Korekáčová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a Tamarka Ivanová na 4. mieste. Obe žiačky pripravovala PaedDr. Anna Opaľuchová. Za siedmy ročník sa súťaže zúčastnila Erika Barlová a Jakub Klapák. Deviatakov reprezentovali Lipkošová Kristína a Branislav Piršč. Týchto šikovných žiakov pripravila Mgr. Ľubov Caklová. Všetkým srdečne blahoželáme.

  • img_20200214_090101
  • img_20200214_090114

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI