Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

feb
14

Deň remesiel na SOŠ

dr miniDňa 14.2.2017 sa uskutočnila na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou súťaž „Nádejný drevár“, pri príležitosti dňa remesiel. So svojimi výrobkami sa do súťaže zapojili aj žiaci našej školy Jakub Kmec z VIII. B s výrobkom „lietadlo“ - dekoračný predmet. Matej Dutkovič zo VII. A s výrobkom „Topánka“ – pomôcka pre deti, ktoré sa učia viazať šnúrky na topánkach, Martin Pohlod s výrobkom „Svietnik“ – dekoračný predmet. Všetci žiaci našej školy boli odmenení čestným uznaním.

  • img_20200224_094712
  • img_20200224_094734
  • img_20200224_094815
  • img_20200224_094852

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI