Voľby do Rady školy za rodičov

Vážení rodičia!

Rade školy pri ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Na základe výzvy primátora mesta Vranov nad Topľou sa tvorí nová Rada školy a preto bolo potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.
Vo voľbách, ktoré sa konali 22.9.2020 a 29.9.2020 boli z ôsmich kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov zvolení:

Ing. Jana Bakajsová
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Mgr. Dana Zajícová

 

feb
06

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníkaDňa 6.2.2014 sa v škole konal zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015. Budúcich prváčikov privítali Šmolkovia v plnej paráde. Pripravili pre nich krásny program – pesničky, tance, hry. Deti z materských škôl si vyskúšali svoju odvahu a vystúpili tiež – s básničkami, pesničkami – ba dokonca aj s malým divadielkom. V krásne vyzdobených triedach sa deti posadili do lavíc – v nich si vyskúšali svoje schopnosti v počítaní, kreslení, skladaní kociek, poznávaní farieb.

Zapísaných bolo 112 detí, 10 rodičia požiadali pre svoje deti o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zo školy deti odchádzali s darčekom - malým Šmolkom na paličke, letáčikom o škole a radami, ako sa ešte stihnúť do školy pripraviť.

Milí, budúci prváčikovia – srdečne vás vítame a prajeme veľa úspechov.

 • zapis_001
 • zapis_002
 • zapis_003
 • zapis_004
 • zapis_005
 • zapis_006
 • zapis_007
 • zapis_008
 • zapis_009
 • zapis_010
 • zapis_011
 • zapis_012
 • zapis_013
 • zapis_014
 • zapis_015
 • zapis_016
 • zapis_017
 • zapis_018
 • zapis_019
 • zapis_020
 • zapis_021
 • zapis_022
 • zapis_023
 • zapis_024
 • zapis_025
 • zapis_026
 • zapis_027
 • zapis_028
 • zapis_029
 • zapis_030
 • zapis_031
 • zapis_032
 • zapis_033
 • zapis_034
 • zapis_035
 • zapis_036
 • zapis_037
 • zapis_038
 • zapis_039
 • zapis_040
 • zapis_041
 • zapis_042
 • zapis_043
 • zapis_044
 • zapis_045
 • zapis_046
 • zapis_047
 • zapis_048
 • zapis_049
 • zapis_050
 • zapis_051
 • zapis_052
 • zapis_053
 • zapis_054
 • zapis_055
 • zapis_056
 • zapis_057
 • zapis_058
 • zapis_059
 • zapis_060
 • zapis_061
 • zapis_062
 • zapis_063
 • zapis_064
 • zapis_065
 • zapis_066
 • zapis_067
 • zapis_068
 • zapis_069
 • zapis_070
 • zapis_071
 • zapis_072
 • zapis_073
 • zapis_074
 • zapis_075
 • zapis_076
 • zapis_077
 • zapis_078
 • zapis_079
 • zapis_080
 • zapis_081
 • zapis_082
 • zapis_083
 • zapis_084
 • zapis_085
 • zapis_086
 • zapis_087
 • zapis_088
 • zapis_089
 • zapis_090
 • zapis_091
 • zapis_092
 • zapis_093
 • zapis_094
 • zapis_095
 • zapis_096
 • zapis_097
 • zapis_098
 • zapis_099
 • zapis_100
 • zapis_101
 • zapis_102
 • zapis_103
 • zapis_104
 • zapis_105
 • zapis_106
 • zapis_107
 • zapis_108
 • zapis_109
 • zapis_110
 • zapis_111
 • zapis_112
 • zapis_113
 • zapis_114
 • zapis_115
 • zapis_116
 • zapis_117
 • zapis_118
 • zapis_119
 • zapis_120
 • zapis_121
 • zapis_122
 • zapis_123
 • zapis_124
 • zapis_125

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI