Voľby do Rady školy za rodičov

Vážení rodičia!

Rade školy pri ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Na základe výzvy primátora mesta Vranov nad Topľou bolo potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu na roky 2020-2024.

Voľby sa konali 22.9.2020 pred služobným vchodom do školy (pri zubárke) kvôli bezpečnostno-epidemiologickým opatreniam. Pre platnosť volieb v 1. kole bola nutná účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Keďže sa v 1. kole nadpolovičná väčšina voličov nezúčastnila, riaditeľ vyhlasuje opakovanú voľbu na utorok 29.9.2020 od 15.00 h do 16.00 h, pričom pri opakovaných voľbách už nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Na základe zaslaných a doručených súhlasných stanovísk ku kandidatúre na člena Rady školy za zákonných zástupcov žiakov, zverejňujeme zoznam kandidátov pre 2. kolo:

Ing. Jana Bakajsová
Jozef Demčík
Katarína Chovancová
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Rastislav Rozkoš
Mgr. Dana Zajícová
Mgr. Anna Zubková

=== PRIEBEH VOLIEB - základné info [PDF] ===

Usmernenie pre žiakov, rodičov a návštevníkov školy

V záujme bezpečnosti a zlepšenia organizácie školy aj v školskom roku 2012-2013 platia tieto opatrenia:

Počas dopoludňajšieho vyučovania

a) pre príchod a odchod žiakov I. stupňa je určený vchod I. stupňa (ostáva bez zmeny).

Vchod sa o 13.00 hod. zatvára. Rodičia, prichádzajúci pre svoje deti do ŠKD, použijú zvonček určený pre dané oddelenie.

b) Pre príchod žiakov II. stupňa je určený vchod zo školského dvora (ostáva bez zmeny). Pre odchod je určený vchod pri zubnej ambulancii.

Tento vchod sa o 14.30 hod. zatvára.

Počas popoludňajšieho vyučovania

  1. pre príchody a odchody žiakov (nepovinné predmety, náb. výchova, krúžky I.a II. st.) je určený vchod II. stupňa (z dvora).  
  2. Vchod I. stupňa je vyhradený iba pre deti ŠKD.

Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI