Voľby do Rady školy za rodičov

Vážení rodičia!

Rade školy pri ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Na základe výzvy primátora mesta Vranov nad Topľou bolo potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu na roky 2020-2024.

Voľby sa konali 22.9.2020 pred služobným vchodom do školy (pri zubárke) kvôli bezpečnostno-epidemiologickým opatreniam. Pre platnosť volieb v 1. kole bola nutná účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Keďže sa v 1. kole nadpolovičná väčšina voličov nezúčastnila, riaditeľ vyhlasuje opakovanú voľbu na utorok 29.9.2020 od 15.00 h do 16.00 h, pričom pri opakovaných voľbách už nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Na základe zaslaných a doručených súhlasných stanovísk ku kandidatúre na člena Rady školy za zákonných zástupcov žiakov, zverejňujeme zoznam kandidátov pre 2. kolo:

Ing. Jana Bakajsová
Jozef Demčík
Katarína Chovancová
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Rastislav Rozkoš
Mgr. Dana Zajícová
Mgr. Anna Zubková

=== PRIEBEH VOLIEB - základné info [PDF] ===

apr
30

Slávik Slovenska - okresné kolo

Slávik Slovenska - okresné koloDňa 30. apríla 2014 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo 24. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2014. Speváci súťažili v troch kategóriách. Súťažiaci spievali dve súťažné piesne, jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2014, druhú pieseň si žiaci zvolili podľa vlastného výberu. Súťaž mala veľmi vysokú úroveň, výkony súťažiacich boli vyrovnané a mohli sme si vypočuť prekrásne slovenské ľudové piesne najmä z regiónu Zemplína.

Odborná porota v zložení Vilma Krauspeová - predseda, členovia: PaedDr. Mariana Lapčáková a Mgr. Jana Ljubimová mala neľahkú úlohu vybrať a oceniť tých najlepších spevákov. Naša škola opäť dokázala, že má kvalitných spevákov, pretože všetci traja boli ocenení. V prvej kategórii si 3. miesto vyspieval Ján MIčej (III.A), ktorého pripravovala PaedDr. Jarmila Kolesárová. V druhej kategórii sa na 3. mieste umiestnila Hana Kocáková (V.D). Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová. Zástupkyňa tretej kategórie Soňa Tarčinská (VII.A), ktorú pripravoval Mgr.Peter Šofranko získala pochvalné uznanie.

 • slavik_okres_01
 • slavik_okres_02
 • slavik_okres_03
 • slavik_okres_04
 • slavik_okres_05
 • slavik_okres_06
 • slavik_okres_07
 • slavik_okres_08
 • slavik_okres_diplomy_01
 • slavik_okres_diplomy_02
 • slavik_okres_diplomy_03

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI