apr
10

Drogy a závislosti

teenageri miniDrogou je akákoľvek látka, zapríčiňujúca závislosť u človeka. Je to látka určená na diagnózu, liečenie, prevenciu alebo zmiernenie ochorenia a aj psychoaktívna látka, ktorá mení myslenie, pamäť, vnímanie a náladu. Telesná závislosť vyplýva z opakovaného užívania drog a je charakterizovaná toleranciou pre konkrétnu drogu. Vývoj tolerancie nie je však u každého človeka rovnaký. Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní dočasného a imaginárneho chemického raja. Pre žiakov siedmeho ročníka sme 10.4.2019 pripravili besedu pod názvom „Drogy a závislosti“ s pani Mgr. Janou Lutašovou – Husťákovou z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou. Počas besedy sa so žiakmi rozpráva o látkach, ktoré môžeme zaradiť medzi legálne a nelegálne drogy. No hlavne sa zamerali na negatívne následky, ktoré drogy spôsobujú. V závere besedy si pomocou rôznych cvičení a otázok preverili, čo všetko si zapamätali alebo sa nové dozvedeli.

  • 20190410_104632
  • 20190410_104645
  • 20190410_104653