júl
10

Informácie k preplatkom zo stravy

sj miniVzhľadom na veľký záujem rodičov o ponechanie preplatkov na nový školský rok, sme sa rozhodli ich ponechať. V prípade, že chcete preplatok vrátiť z dôvodu nestravovania sa vášho dieťaťa v novom školskom roku 2020/2021 alebo dôvodom je odchod zo školy na inú školu, vám bude preplatok na vašu vlastnú žiadosť, vrátený na účet.
Stav preplatku na vašom účte si môžte sledovať cez aplikáciu Strava.cz, alebo na stránke školy. Ak máte prístupové heslá o ktoré ste si požiadali v priebehu školského roku. Kto ich nemá, má ich možnosť získať v kancelárii školskej jedálne alebo na telefónnom čísle 057 44 229 53, v čase od 8h – 12h od 24.8.2020

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...