feb
21

Medzinárodný deň materinského jazyka – 21.2.2021

stur mini„Krajina bez jazyka, je ako krajinou bez srdca.“
keltské príslovie

Materinský jazyk – alebo materčina, materinčina, materinská reč je pojem, ktorým sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote.
Mnohí z nás berú materinský jazyk ako samozrejmú súčasť svojej národnej identity. V niektorých krajinách však zomierali ľudia protestujúci za rovnoprávnosť svojho jazyka.

Je smutné, že v dnešnej dobe sa každé dva týždne vytratí jeden jazyk a spolu s ním i celé jeho kultúrne a intelektuálne dedičstvo, ktoré sa hromadilo stovky rokov. Zachovávanie jazykovej rôznorodosti ako znaku národnej identity je dôležité pre spoločenský, hospodársky a politický rozvoj ako aj mierové spolužitie v našich spoločnostiach. UNESCO stanovilo dátum medzinárodného dňa materinského jazyka v roku 1999 a odvtedy sa tento deň slávi po celom svete. Takto sa UNESCO snaží podporiť opatrenia na zachovanie, revitalizáciu a podporu materinských jazykov a pomáha nám pripomínať si ich krásu, dôležitosť a miesto v kultúre národa. Medzinárodný deň materinského jazyka má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. Práve v dnešný deň by sme si mali naše materinské jazyky pripomenúť a precvičovať ich, nech sme kdekoľvek.
Aj v dnešnej ťažkej dobe, v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách, si pripomíname tento deň aspoň prostredníctvom svojich učiteľov. Táto úloha je veľmi náročná vzhľadom na vývin spoločnosti a prenikanie jazykových prvkov iných národov do nášho jazyka. Aj keď sa tomu v budúcnosti nevyhneme, mali by sme si zachovať kultúrny a kultivovaný jazykový prejav.
Žiaľ, pribúdajú prejavy slabšie, slabé alebo vyslovene zlé. A také prejavy často dostávajú široký priestor najmä v elektronických médiách, ktoré majú nepopierateľný vplyv aj na jazykové vedomie a jazykovú kultúru rozhlasových poslucháčov a televíznych divákov, na vedomie najširšej verejnosti, a teda aj mládeže. Učitelia vôbec, ale najmä učitelia slovenského jazyka potom stoja pred nevýslovne ťažkou úlohou vštepovať zásady jazykovej kultúry svojim žiakom a študentom. To, čo oni ťažko budujú najmä počas hodín slovenského jazyka, bezprostredne nato sa sledovaním niektorých rečových prejavov v médiách búra.
Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka prispievajú k rozvoju jazykovej rozmanitosti a viacjazyčného vzdelávania, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách. Pedagogickí zamestnanci na všetkých stupňoch školského systému majú nezastupiteľné miesto pri zvyšovaní úrovne používania spisovného slovenského jazyka a kultivácie a rozvoja materinského jazyka ako nástroja na zachovanie a rozvoj nášho kultúrneho dedičstva.
Prajeme všetkým hlavne trpezlivosť, odvahu, zdravie, úsilie a lásku, aby sme vytrvali v tejto neľahkej dobe.