Voľby do Rady školy za rodičov

Vážení rodičia!

Rade školy pri ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Na základe výzvy primátora mesta Vranov nad Topľou sa tvorí nová Rada školy a preto bolo potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.
Vo voľbách, ktoré sa konali 22.9.2020 a 29.9.2020 boli z ôsmich kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov zvolení:

Ing. Jana Bakajsová
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Mgr. Dana Zajícová

 

aug
30

Začiatok školského roka - 2. september 2020

Základné informácie

 • Slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka sa uskutoční 2. 9. 2020 o 8:00 hod. na školskom dvore.
 • Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia na dopravnom ihrisku, kde si ich triedni učitelia rozdelia a odchádzajú s nimi do tried.
 • Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do školy presne určenými vchodmi, pri vstupe si vydezinfikujú ruky a idú priamo do svojich tried, kde triednemu učiteľovi odovzdajú vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021" Tlačivo môže rodič/zákonný zástupca vypísať aj v prvý deň priamo pri vstupe do školy.
 • Zahájenie školského roka bude prebiehať individuálne v triede bez účasti rodičov, výnimku tvorí jeden zákonný zástupca u prvákov, ktorým je prvý deň vstup povolený aj s dieťaťom.

 

2. 9. 2020 - Príchod a odchod žiakov do školy:

 • Vstup žiakov do školy bude možný od 7.00 h do 8.00 h.
 • Druháci – VCHOD č. 1 – spredu
 • Tretiaci a štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Prváci sa zhromaždia pri VCHODE č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka – odchádzajú s rodičmi cez VCHOD č. 1
 • Piataci sa zhromaždia na dopravnom ihrisku a s triednym učiteľom vstupujú do školy cez VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
 • Žiaci 6.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!
 • Žiaci zotrvajú prvý deň v škole najdlhšie do 9.30 hod. Od triednych učiteľov dostanú základné informácie o organizácii najbližších dní
 • Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky

Prevádzka ŠKD a školskej jedálne pre základnú školu začína vo štvrtok 3. septembra 2020.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás v stredu 2. septembra 2020.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI