opytajsa2 sutaz
okt
26

Medzinárodný deň školských knižníc

kniha mini„Chceš sypať vedomosti ako z malíčka?
Tak čítaj knihy odmalička.“

Každoročne štvrtý októbrový pondelok si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila v roku 1999 Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.
Kniha nám ponúka omnoho viac, ako si dokážeme predstaviť. Pri čítaní knihy sa mnohokrát dozvieme niečo nové, čo sme doteraz nevedeli. Rôznymi zábavnými formami práce s knihou podporili dobrý a trvalý vzťah ku knihe a školskej knižnici aj žiaci I. stupňa ZŠ.

Žiaci 1. ročníka si pozreli prezentáciu pod názvom Z rozprávky do rozprávky, počúvali rozprávku, ktorú následne zdramatizovali, z prečítaných úryvkov hádali názvy rozprávok, priraďovali k nim jednotlivé predmety a postavy, kreslili svojich obľúbených rozprávkových hrdinov.
Žiaci 2. ročníka si vypožičali knihu zo školskej knižnice Danka a Janka, ktorú čítali počas mesiaca október. Pozreli si animovanú rozprávku O Všadebolovi, navštívili tiež Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou.
„Kniha - priateľ človeka“- takéto heslo poskladali pátrači 3. ročníka z písmen v školskej knižnici. V regáloch pri knihách boli aj iné písmená. Žiaci zistili, že slúžia na rýchlejšie a ľahšie vyhľadávanie kníh. Knihy skúmali, čítali ich názvy, mená autorov a ilustrátorov. V triede si potom urobili súťaž o tom, kto si zapamätal čo najviac názvov kníh, ktoré boli v školskej knižnici.
Žiaci 4. ročníka svoju tvorivosť a fantáziu ukázali v písaní krásnych básní a príbehov o jeseni, z ktorých si vyrobili vlastnú knihu. Tiež vytvorili leporelo s názvom Komixové rozprávky. Úlohou každého žiaka bolo vymyslieť a správne napísať svoj obľúbený príbeh. A že to nie je vôbec jednoduché, zistili na začiatku svojej práce.

 • Deň knižníc_1.r._1
 • Deň knižníc_1.r._2
 • Deň knižníc_1.r._3
 • Deň knižníc_1.r._4
 • Deň knižníc_1.r._5
 • Deň_knižníc_2.r _1
 • Deň_knižníc_2.r _2
 • Deň_knižníc_2.r._3
 • Deň_knižníc_2.r._4
 • Deň_knižníc_3.r._1
 • Deň_knižníc_3.r._2
 • Deň_knižníc_4.r._1
 • Deň_knižníc_4.r._2
 • Deň_knižníc_4.r._3
 • Deň_knižníc_4.r._4
 • Deň_knižníc_4.r._5

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI