opytajsa2 sutaz
dec
09

PYTAGORIÁDA - školské kolo - 1. stupeň

pytag miniNajlepší matematici z tretieho a štvrtého ročníka si v stredu zmerali svoje sily v školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Na súťaž sa svedomito pripravovali a preto nás potešili svojimi vedomosťami. Súťaže sa zúčastnilo 16 tretiakov. Z toho bolo 6 úspešných riešiteľov. Zo štvrtého ročníka sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov. Z toho bolo 12 úspešných riešiteľov.

Kategória P3
1. Mihalčin Daniel III.B
2. Hrubovský Filip III.B
3. Lacká Emília III.D

Ďalší úspešní riešitelia: Surdej Matej III.D, Demčáková Diana III.A, Janošková Diana III.B.

Kategória P4
1. Lobodášová Lea IV.C
2. Steeno Boris IV.D
3. Berta Daniel IV.A

Ďalší úspešní riešitelia: Konečný Ondrej IV.B, Pivovarníková Laura IV.C, Pisarčíková Vanesa IV.A, Malčický Alexander IV.C, Lapková Lenka IV.D, Maťašová Júlia IV.D, Petrík Martin IV.B, Venglovičová Ella IV.D, Radomský Pavol IV.A.

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v apríli na okresnom kole.

  • 20201209_101500
  • 20201209_101510
  • 20201209_101529
  • 20201209_101543

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI