opytajsa2 sutaz
dec
18

Čarovná farbička

car far miniČarovanie farbičkami prináša už tradične na našej škole veľmi pekné výtvarné diela. Tohtoročná "Čarovná farbička" s témou ČARODEJKA ZIMA, ktorá prebiehala v novemberi a decemberi 2020, mala iný šat. Keďže sme sa nemohli stretnúť v jednom ateliéri, deti z I. stupňa tvorili vo svojich triedach a najlepšie práce postúpili do školského kola.
Žiaci II. stupňa to mali ťažšie. Tvorili doma, pod odborným dohľadom pedagógov, s podtémami: ZIMA a ZIMNÉ ŠPORTY. Súťažné výtvarné práce odfotili, poslali svojim učiteľkám výtvarnej výchovy na portál EduPage. Porota ocenila snaženie žiakov vo všetkých kategóriách takto:

I. kategória 1. – 2. ročník
1. miesto Kristína Šaffová II. A
2. miesto Nina Bakajsová II. A
3. miesto Peter Mihoč I. C
4. miesto Larisa Klimešová I. A

II. kategória 3. – 4. ročník
1. miesto Sofia Antolíková IV. C
2. miesto Tamara Švarná III. D
3. miesto Ella Venglovičová IV. D
4. miesto Victoria Lajčáková IV. B

III. kategória 5. – 6. ročník
1. miesto Eliška Tatárová VI. C
2. miesto Kristína Haľková V. B
3. miesto Anna Klimkovská VI. C

IV. kategória 7. – 9. Ročník
zima
1. miesto Ema Velčková VIII. B
2. miesto Alžbeta Molčanová IX. C
3. miesto Sára Pajdiaková VII. D

zimné športy
1. miesto Radka Hamorníková IX. B
2. miesto Laura Šuličová VIII. B
3. miesto Nina Kmecová IX. B

Vecné ceny si deti I. stupňa prevzali dňa 15. 12. 2020 z rúk p. zástupkyne Mgr. V. Puškárovej, žiakom II. stupňa budú odovzdané po príchode do školy.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov nielen v umeleckej činnosti.

  • SAM_4532
  • SAM_4539
  • SAM_4541
  • SAM_4543
  • et
  • hr
  • ve

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI