opytajsa2 sutaz
dec
10

PYTAGORIÁDA - školské kolo - 2. stupeň

pytag miniV dňoch 9. a 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády kategórii P5 – P8 dištančnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 47 žiakov, ktorých dištančne pripravovali vyučujúci matematiky. Súťaž prebiehala online v aplikácii Edupage a žiaci cez túto aplikáciou boli aj vyhodnotení.
Na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

 

Kategória P5
1. Noemi Mitriková V.A
2. Matúš Novikmec V.A
3. Viktor Kóňa V.B
Ďalší úspešní riešitelia: Dominika Smoľáková V.C, Šimon Štovka V.C, Simona Capcarová V.A.

Kategória P6
1. Milan Gešperik VI.A
2. Michal Kozák VI.D
3. Tamara Furková VI.C
Ďalší úspešní riešitelia: Tobias Turcovský VI.C, Nina Štegerová VI.A, Jakub Pešta VI.A, Laura Ravasová VI.A, Nikola Sopková VI.A, Tomáš Kalman VI.D.

Kategória P7
1. Simona Janová VII.D
2. Richard Vasilko VII.B
3. Aneta Vysoká VII.B
Ďalší úspešní riešitelia: Stela Saladiaková VII.B, Tamara Ondejková VII.D, Evana Lazorová VII.C.

Kategória P8
1. Martina Kaščáková VIII.A
2. Juliána Tarčinská VIII.C
3. Adam Kulík VIII.C

Ďalší úspešní riešitelia: Matej Lehončák VIII.B, Šimon Havrila VIII.B, Zuzana Mičejová VIII.B.
Víťazom srdečné blahoželáme.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI