sep
02

Do školy sa teším, hurá!

zsr miniÚsmevy, družné i hlasné pozdravy a rozhovory pekne vyobliekaných žiakov zaplnili okolie pred budovou našej školy 2.9.2021 na slávnostnom otvorení nového školského roka 2021/2022. Táto významná udalosť bola spojená s odhalením Srdca pomoci a nádeje pre Ľubka z Tovarného, pre ktorého budeme do kovového srdca zbierať plastové vrchnáčiky. Srdce je umiestnené pred budovou a zapojiť sa do tejto milej akcie môže aj široká verejnosť.

Slávnosti sa zúčastnili aj primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan a vedúca odboru oddelenia školstva RNDr. Valéria Novikmecová. O 8:00 h sa rozozvučala štátna hymna Slovenskej republiky, po nej nasledoval príhovor riaditeľa školy Mgr. Petra Kocáka, ktorý privítal malých prváčikov, prítomným predstavil myšlienku Srdca a poprial všetkým zamestnancom a žiakom úspešný nový školský rok.
V zaujímavom kultúrnom programe sa predstavili šikovní žiaci našej školy recitátorským umením, spevom a tancom. Zahrala a zaspievala aj školská kapela pod vedením Mgr. Petra Šofranka a Mgr. Matúša Boroša.
A tak, veselo a s úsmevmi na tvárach učiteľov a žiakov sme prekročili prah dverí školy a symbolicky aj prah nového školského roka všetci do svojich tried v sprievode triednych učiteľov.

 • DSC_0176
 • DSC_0180
 • DSC_0183
 • DSC_0185
 • DSC_0191
 • DSC_0193
 • DSC_0194
 • DSC_0197
 • DSC_0198
 • DSC_0200
 • DSC_0201
 • DSC_0203
 • DSC_0204
 • DSC_0205
 • DSC_0215
 • DSC_0217
 • DSC_0219
 • DSC_0220
 • DSC_0224
 • DSC_0230
 • DSC_0242
 • DSC_0246
 • DSC_0250
 • DSC_0252
 • DSC_0254
 • DSC_0255
 • DSC_0260
 • DSC_0263
 • DSC_0269
 • DSC_0274
 • DSC_0276
 • DSC_0279
 • DSC_0283
 • DSC_0291
 • DSC_0299
 • DSC_0313

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI