sep
10

Projekt SadOvo

sadovo miniUž v minulom školskom roku bola naša škola vybraná spomedzi mnohých uchádzačov do projektu SadOvo. Tento projekt je zameraný na záchranu starých a vzácnych odrôd stromov hlavne jabloní a hrušiek ako aj objavovanie neznámych odrôd, ktoré sú jedinečné. Realizácia projektu začala už koncom minulého roka s tým, že sa do tohto projektu zapojila vtedajšia VII.A. Išlo o stretnutie so zaujímavými ľuďmi, ktorí žiakom predstavili myšlienku projektu. Ako výstup projektu budú na školskom pozemku vysadené vzácne odrody jabloní a hrušiek, takže sa na tomto stretnutí diskutovalo o vhodnosti polohy s ohľadom na budúci rast stromu. V závere stretnutia došlo k vytýčeniu miest pre budúcu výsadbu.

Tento rok v projekte žiaci pokračujú už ako VIII.A. V dňoch 9. až 10. 9. šli dvaja zástupcovia triedy na exkurziu do oblasti Bielych Karpát. Táto oblasť Slovenska je jedna z oblastí, kde sa vyskytuje veľké množstvo starých ovocný stromov, ktoré rastú v okolí kopaničiarskych usadlostí. Exkurzia bola tiež spojená s ochutnávkou ovocia a výrobkov z neho. Zástupcovia VIII.A Alexandra Dopiráková a Alexandra Gajdošová brali exkurziu zodpovedne, čo potvrdili aj najlepším bodovým ziskom v teste spomedzi desiatich tímov z rôznych častí Slovenska. Svoje zážitky z exkurzie následne predstavili zvyšku triedy rovnako s ochutnávkou ovocia.
Teraz náš projekt vstupuje do tretej etapy. Jej cieľom je zistiť výskyt starých vzácnych a jedinečných odrôd jabloní a hrušiek v našom regióne. Boli by sme radi, ak by nám pomohla široká verejnosť. Môžete kontaktovať kohokoľvek zo žiakov VIII.A alebo triedneho učiteľa PaedDr. Mareka Hermanovského a možno zistíte, že máte v záhrade niečo veľmi vzácne. Naši žiaci pošlú niekoľko kusov ovocia z takéhoto stromu na pomologickú expertízu. O výsledku expertíz budete, samozrejme, ako majitelia stromu informovaní. Veríme, že nám pomôžete objaviť niečo vzácne, čo náš kraj urobí jedinečným.

  • 20210909_145027
  • 20210909_161114
  • 20210909_175433
  • 20210909_200043
  • IMG-23835edad9e761e1a754cf57be49e1c4-V
  • IMG-ec2fe623d98b28918ea882689889a993-V
  • IMG-f54849077834f00f20ca6e5a12bb0422-V
  • received_202088695246505

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI