sep
26

Európsky týždeň jazykov

angl miniVýrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ Ovládanie cudzieho jazyka pomáha otvárať brány k iným kultúram a spoločnostiam.
26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní a podobne. Tohto roku je to už 20. výročie dňa, ktorý nás upozorňuje na rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Preto sme sa na našej škole rozhodli venovať európskym jazykom celý týždeň od 20. – 24. septembra. Hodiny cudzích jazykov sme spestrili kreatívnymi činnosťami so zameraním na rôzne európske jazyky. Veríme, že naši žiaci si obohatili svoje vedomosti a uvedomili si, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii týždňa európskych jazykov na našej škole a ukázali našim žiakom, že učiť sa dá aj inak - s úsmevom a zábavnejšie.
Počas celého týždňa sa žiaci mohli zapojiť do súťaže a odpovedať na jednoduché otázky o európskych jazykoch. Piatim vyžrebovaným výhercom blahoželáme, budú odmenení peknými cenami.
Mená výhercov:
1. Sofia Jacková, VII.D
2. Zara Bumberová, VI.B
3. Emma Kentošová, VI.B
4. Adriana Hladová, VII.D
5. Alena Baranová, IX.C

 • 20210920_083150
 • 20210920_090854
 • 20210920_101221
 • 20210920_111819
 • 20210920_120020
 • 20210921_082440
 • 20210922_104610
 • 20210922_123515
 • 20210923_081601
 • 20210923_103639
 • 20210923_110236
 • 20210924_114303
 • 20210924_131731
 • AN-7A
 • ANJ-5D
 • ANJ-7B
 • ANJ-7D
 • ANJ
 • IMG_20210923_082231
 • IMG_20210923_092840
 • IMG_20210923_111025
 • IMG_20210923_113658
 • IMG_20210923_132348
 • IMG_2890 (1)
 • IMG_2907 (1)
 • IMG_2918 (1)
 • IMG_2924 (1)
 • IMG_2937 (1)
 • IMG_2943 (1)
 • IMG_2948 (1)
 • processed-0d73aae6-0a40-470b-a164-ae3a0aeb1cfb_rSlEn8Y4
 • processed-118b0265-0358-4ca2-b762-5b2067deb2ab_Zo8DdEEn
 • processed-3fe1db3e-9b67-4cfb-acb2-55b6128e65c5_W6dZWFsj
 • processed-edaa32f8-d1d6-49ab-a52e-33df9d1b8f89_k7JyJFU6
 • processed-f828169f-3edb-4e45-91c7-77bab7e970c0_MwiUZYaW

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI