Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Fenomén žiakov – nové 3D tlačiarne Administrátor 428
RECYKLOVANÝ ROBOT Administrátor 331
Ruský film v škole Administrátor 328
Október - jesenný mesiac úcty k starším Administrátor 415
Medzinárodný deň školských knižníc Administrátor 352
Šarkaniáda Administrátor 362
„Včely a včelár očami detí“ Administrátor 355
Čítačka s písačkou Administrátor 344
Aktivity lesnej pedagogiky s piatakmi Administrátor 318
„Erasmus+“ ... s angličtinou do sveta Administrátor 359
Október – Mesiac úcty k starším Administrátor 361
Viem správne používať peniaze? Administrátor 361
Októbrová turistika Administrátor 398
Oznam Administrátor 314
Na ceste si dávaj pozor Administrátor 298
Lekári a príroda Administrátor 377
Medzinárodný deň elektroodpadu Administrátor 288
SadOvo Administrátor 320
Abeceda zdravej výživy Administrátor 279
=== DÔLEŽITÝ OZNAM === Administrátor 406
Biela pastelka - finále Administrátor 316
AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY Administrátor 300
SLÁVIK SLOVENSKA 2021 Administrátor 612

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI