nov
02

Rodičovský infoservis - žiadosti

rodicovsky servis

 

Vážení rodičia,
vrámci  zlepšenia našej spolupráce a komunikácie písomnou formou,
dovoľujeme si vám ponúknuť predtlače na rôzne druhy žiadostí,
ktoré z času na čas je potrebné napísať.
Veríme, že Vám ušetríme vzácny čas!

 

 

 

Druh žiadosti Použitie
Žiadosť o prijatie do ZŠ  Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že má záujem, aby sa jeho dieťa vzdelávalo v našej škole. Nevypĺňa ho zákonný zástupca pri zápise do 1.ročníka.
Žiadosť o odhlásenie zo školy  Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že  jeho dieťa nebude navštevovať našu školu zo zdravotných, rodinných alebo iných dôvodov.
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania v predmete  Zákonný zástupca ju vypĺňa v prípade potreby oslobodenia v predmete (najčastejšie telesnej a športovej výchovy). Obnovuje sa pre každý školský rok a je potrebné k nemu doložiť lekárske potvrdenie. Súčasťou lekárskeho potvrdenia musí byť či sa jedná o čiastočné alebo úplné oslobodenie od predmetu a taktiež doba trvania oslobodenia od predmetu.
Žiadosť o uvoľnenie žiaka počas vyučovania Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že chce ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania najviac na jeden pracovný deň.
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania  Zákonný zástupca ju vypĺňa v prípade, že chce ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania na viac ako jeden pracovný deň.
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky  Zákonný zástupca ju vypĺňa, pokiaľ jeho dieťa nebolo možné riadne klasifikovať.
Žiadosť o vydanie polročného vysvedčenia  Vypĺňa ju zákonný zástupca v prípade, že má záujem o vydanie polročného vysvedčenia.
 Žiadosť je potrebné doručiť triednemu učiteľovi.
Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí  Zákonný zástupca ju podáva v prípade záujmu osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a vzdelávania pre svoje dieťa v školách mimo územia SR.
Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky  Zákonný zástupca ju podáva v prípade, že jeho dieťa nedosahuje školskú zrelosť. K žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie Centra pedagogickopsychlogického poradenstva a prevencie a vyjadrenie detského lekára.
Žiadosť o vydanie duplikátu vysvedčenia Návod tu...

 

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...