feb
22

Valentínske turnaje

lopty miniMesiac február patrí zaľúbeným, a keďže naši ôsmaci a deviataci sú zaľúbení... do basketbalu, tak sa na Dvojke konal Valentínsky basketbalový turnaj. Zúčastnili sa ho všetky triedy ôsmeho a deviateho ročníka. Každá trieda musela vytvoriť dve päťčlenné zmiešané družstvá. Počas valentínskeho týždňa sa za súťaživej, ale priateľskej atmosféry a za stáleho povzbudzovania spolužiakov umiestnili naše tímy takto:

feb
21

Vlastivedná exkurzia

bazilika minoV pondelok 19. februára 2024 spoznávali tretiaci významné historické pamiatky nášho mesta. Najprv navštívili Baziliku Minor Narodenia Panny Márie. Veľké ďakujem patrí pani učiteľke Mgr. Anne Mydlovej, od ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o histórii i nádhernom barokovom interiéri tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Obdivovali zdobený portál na budove Kláštora paulínov. V blízkom parčíku si pozreli vernú kópiu súsošia Svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom, ďalšej z kultúrnych pamiatok Vranova nad Topľou. Veríme, že oddnes už budú tieto miesta vnímať úplne inak, s hrdosťou na šikovnosť našich predkov.

feb
20

3D tlač

3d miniTechnický pokrok neustále napreduje, preto našu školu 20. februára navštívil pracovník Centra vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Michalovce, Ing. Ivan Šepeľák, aby našim žiakom predstavil najnovšie poznatky v tejto oblasti. Prezentácie sa zúčastnili prednostne žiaci, ktorí navštevujú počítačovo – experimenálny krúžok, nakoľko sú to žiaci s najlepšími vedomosťami v tejto oblasti, ako aj žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí prejavili záujem o 3D tlač. Podľa slov hosťa bolo konštatované, že naša škola je veľmi dobre technicky a odborne v danej oblasti vybavená, za čo patrí vďaka pedagógom ako aj vedeniu školy za prípravu odborne a technicky zdatných žiakov.

feb
19

Ako sa stať hrdinom?

pp mini(zážitková hodina poskytnutia 1. pomoci)
Poskytnutie prvej pomoci je nevyhnutné a povinné v prípade bezvedomia, ktoré môže vzniknúť následkom úrazu, pádu, autonehody, infarktu, nízkej hladiny cukru u diabetikov či pri epileptickom záchvate. Nespanikáriť a zachovať si chladnú rozvážnu myseľ učili našich siedmakov 16. februára simulovanými situáciami dobrovoľníčky, inštruktorky SČK vo VT. Vysvetlili žiakom, ako sa zachovať, kedy a ako treba zavolať telefonicky prvú pomoc, dozvedeli sa základné informácie o základných zásadách, postupoch a slede kardiopulmonálnej resuscitácie (srdcovo-pľúcne oživovanie), ako použiť defibrilátor AED a heimlichov manéver.
Nevieme, kedy môžeme niekomu zachrániť život, preto je dôležité, aby sme poznali zásady prvej pomoci. Zážitková hodina biológie s odborným výkladom a možnosťou vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci na figuríne boli zaujímavým spestrením a hlavne poučnou skúsenosťou pre našich žiakov.

feb
18

Komu sa nELEní, tomu sa zELEní

spse miniStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove každoročne usporadúva súťaže pre žiakov 7. – 9. ročníka z viacerých predmetov, tento rok to pripadlo na 13. februára. Naši deviataci sa v tomto školskom roku zapojili do troch z nich - ELEsparks- súťaž v anglickom jazyku, ELEktromatik- súťaž z matematiky a ELEktronika hrou- v ktorej preukazujú svoje fyzikálne zručnosti.
Zo 77 tímov z prešovského kraja sa naši žiaci Šimon Ivanov a Martin Pavlečko z 9.A, Daniel Roža z 9.B a Michael Kozák z 9.D dostali medzi 6 tímov s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch súťažiach. Medzi silnou konkurenciou si tím z Dvojky počínal výborne.
Náš tím „Vychodniarsky Beatles“ obsadil popredné miesta:
3. miesto v súťaži ELEKTROmatik,
4. miesto v súťaži ELEsparks,
5. miesto v súťaži Elektronika hrou.

feb
17

Manželstvo...áno či nie?

manzelia miniPrípravou na dôležitý životný krok, akým je manželstvo, treba začať už u detí v pubertálnom veku. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva (12. - 18. 2. 2023.) sme v našej škole uskutočnili besedy na túto citlivú tému pre žiakov 8. ročníka pod vedením riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska vo VT Mgr. Martiny Jurčovej, MBA.. Zaujímavou formou prešli prierezom vývoja manželstva a rodiny ako inštitúcie. Ôsmaci sa vzájomne konfrontovali, vymieňali si názory na hodnotu a postavenie manželstva v dnešnej dobe. Počas besedy prostredníctvom rôznorodých aktivít boli vedení k tolerancii vnímania názorov na danú problematiku, schopnosti vzájomne sa počúvať a mali priestor na vyjadrenie svojho názoru. Žiaci hodnotili besedu veľmi pozitívne.

feb
16

Dve strieborné miesta

dejolymp mini(okresné kolo DO)
Začiatkom februára do CVČ vo Vranove n. T. dostali pozvánku víťazi školských kôl Dejepisnej olympiády. Náročné úlohy okresného kola riešili mladí znalci histórie z našich základných škôl. V prvej monotematickej časti sa žiaci stali sprievodcami 16 slovenských hradov, zámkov a kaštieľov z pohľadu ich architektúry, histórie a pôdorysov, v druhej časti prelúskli vybrané tematické okruhy pre jednotlivé kategórie a v tretej časti sa stali znalcami histórie regionálnych dejín vranovského okresu.
Všetci siedmi zástupcovia Dvojky vo svojich kategóriách boli úspešnými riešiteľmi, no najvyššie strieborné umiestnenie v rámci okresného kola Dejepisnej olympiády patrí Danielovi Mihalčinovi zo VI.C (kat. F) a Tomášovi Kalmanovi z IX.D (kat. C). Srdečne im blahoželáme k umiestneniu v tak náročnej olympiáde.

feb
15

Šírme digitálne dobro

sikana mini

Pri príležitosti „Dňa bezpečného internetu“, Úrad PSVR v spolupráci s MsÚ a CVČ vo Vranove n. T. zorganizovali na Valentína (14. februára) stretnutie žiakov 8. ročníkov základných škôl na preventívno-osvetovej akcii – Šírme digitálne dobro.
Úlohu „Ako sa dajú pomocou internetu meniť veci k lepšiemu?“ mohli žiaci splniť umeleckým stvárnením alebo záznamom (rozprávanie s obrázkami, komix, video s prvkami z konkrétneho príkladu vykonania digitálneho dobra pre druhých).
Naši žiaci vytvorili krátku videoprezentáciu na tému Doomscrolling. Veľký záujem zúčastnených žiakov a aktívne zapájanie sa do aktivít svedčí o tom, že mladým ľuďom na osvete v oblasti technológií a internetu záleží.

feb
13

Fašiangový plesík štvrtákov

fasiangy3Fašiangy znamenajú prechod od zimného k jarnému obdobiu a vyznačujú sa hojnosťou, veselosťou, hodovaním a zábavou. Konajú sa karnevaly, zábavy, plesy. Piatkové dopoludnie odložili naši štvrtáci učebnice a v duchu elegancie, hudby, tanca a dobrej nálady sa zabávali na školskom fašiangovom plesíku. Nechýbalo občerstvenie, tombola, či voľba kráľa a kráľovnej plesu.

feb
12

Mg + Ca = 60

cho mini(šk. kolo chemickej olympiády)
Tento rok sa koná jubilejný 60. ročník ChO. Organizátori sa rozhodli zamerať pozornosť na dva chemické prvky a to horčík a vápnik. Medzi súťažnými témami kategórie D sa aj tento rok nachádzajú základy chémie, chemické názvoslovie, klasifikácia chemických reakcií a základné chemické výpočty.
8. februára sa v našej novootvorenej chemickej učebni, ktorého protektorom je Pavol Čekan, uskutočnilo školské kolo ChO, do ktorého sa po náročnej príprave zapojili žiaci 9. ročníka. Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi, no keďže ChO je postupová súťaž do okresného kola môžu postúpiť len dvaja najlepší - Zuzana Oslovičová (9.A) a Dominika Petríková (9.A).

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI