jan
26

Šikovníci nám zapriali...

hlas mini

"Všetko dobré v novom roku..."
Vianočné priania a pripravovaná slávnostná akadémia sa na sklonku roka 2022 nemohla uskutočniť kvôli vysokej chorobnosti našich žiakov, tak sme si to vynahradili novoročným posedením a prianím všetkého dobrého v novom roku. Naši nadaní žiaci nám, učiteľom a zamestnancom Dvojky, spestrili novoročné posedenie milým vystúpením. Na úvod krásne ladili hlasy dua Natálky Kvočkovej (IX.C) a Riša Vasilka (IX.B) v sprievode našich šikovných muzikantov, pánov učiteľov M. Boroša a P. Šofranka a na ľudovú nôtu zaspievali speváčky z DFS Cifroško pod vedením p. učiteľky J. Kolesárovej.
Veľmi nás teší, že do nového roka nás pozitívne naladili povzbudivé tóny našich talentov a my sa tak môžeme s chuťou a predsavzatiami pustiť do práce, ktorá nás čaká v novom roku 2023. Držme si palce, nech nás zdravie, úsmev a empatia sprevádza celým rokom.

jan
25

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“

anj olymp logo mini(okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku)
Štvrtok 19. januára 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 8 základných škôl z nášho okresu. 16 žiakov súťažilo v dvoch kategóriách 1A a 1B. Po absolvovaní náročnej písomnej časti si študenti zmerali sily v ústnej časti, ktorá pozostávala z príbehu podľa obrázka a „role play“.
Našu školu reprezentovali dve žiačky. V kategórii 1A (5. - 7.roč.) to bola Zuzana Jakubčinová (7.C) a v kategórii 1B (8. - 9.roč.) Kristína Korekáčová (9.B). Na krásnom 2. mieste sa umiestnila Zuzka Jakubčinová, ktorú pripravovala Mgr. Michaela Štempáková.

jan
18

Vymysleli, vytvorili, vyhrali - Duo ViMi

angl miniSkvelý úspech sa podaril našim žiačkam z 5.A Milke Lackej a Viki Draxlerovej. Dievčatá – duo ViMi, sa zapojili do jesennej projektovej súťaže v anglickom jazyku s vydavateľstvom Ventures books. Zadanie súťaže bolo jasné: vytvoriť návrh obálky svojej knihy a napísať, o čom by ich kniha písaná v anglickom jazyku bola. Dievčatá popustili uzdu svojej fantázie a nakreslili obálku knihy, napísali príbeh, ktorý porota vyhodnotila ako najlepší v kategórii 3. – 5. ročník základných škôl.
Svoju odmenu si Milka a Viky prevzali priamo z rúk metodičky a konzultantky pre anglický jazyk vydavateľstva pani Judity Tóthovej, ktorá im ceny prišla osobne odovzdať na našu Dvojku dňa 17.1. 2023. Vyzdvihla ich tvorivosť, znalosti anglického jazyka a tiež myšlienku, ktorú v príbehu spracovali.

jan
17

ŠKD na korčuliach

klzisko miniNepriaznivé počasie tohtoročnej zimy nám neumožňuje naplno si vychutnať zimné športy. Deti z ŠKD si však svoje korčuliarske schopnosti predsa len vyskúšali. Navštívili STD Arénu. Prvé dotyky s ľadovou plochou boli opatrné, no malí korčuliari postupne prekonávali strach z kĺzavého pohybu. Vedeli ste, že začiatky korčuľovania siahajú do dôb spred niekoľko tisícročí? Vtedy pohyb na kostených korčuliach slúžil ako pohodlný spôsob dopravy v zimnom období. Dnes korčuliarske činnosti vytvárajú a dopĺňajú pohybový prejav človeka, prispievajú k sebarealizácii, zmierňujú stres, umožňujú zážitkovosť, spontánnosť, výkonovú motiváciu a hodnotné prežívanie voľného času.

jan
16

Pytagoriáda

pyt miniPytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.
Naša škola súťaží v kategóriách: 1. stupeň: P3 a P4 a 2. stupeň: P5 až P8. Súťaž je trojkolová (školské, okresné, celoslovenské kolo). Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.
Tento rok sa najlepšie v školskom kole darilo týmto žiakom:

jan
13

Šaliansky Maťko

salmat logo miniŠaliansky Maťko je postupová súťaž v prednese slovenských povestí, ktorej sa môžu zúčastniť len žiaci 2. – 7. ročníka. Má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie, kultúry a budovaní pozitívneho vzťahu dieťaťa k národným tradíciám, zvykom a národného povedomia.
Naši žiaci majú radi výzvy, chcú poznávať slovenskú literárnu tvorbu nad rámec učebných osnov, radi čítajú, a tak učiteľky prvého stupňa a učiteľky SjL druhého stupňa pripravili šikovných žiakov, ktorí mali záujem a chuť naučiť sa a predniesť slovenskú povesť pred porotou školského kola Šalianskeho Maťka.

jan
12

EKOKVÍZ

elektroodpad miniSprávať sa zodpovedne voči životnému prostrediu, dať odpadu druhú šancu, to majú naši žiaci stále na pamäti. Overili si to aj vo vianočnom EKOkvíze, kde mali možnosť zapojiť sa do súťaže, odpovedať správne na otázky a získať tak odmenu. Ďakujeme všetkým stopätnástim žiakom, ktorí sa zapojili a výhercom srdečne blahoželáme.

dec
16

Medzinárodný deň hôr

tatry miniMedzinárodný deň hôr bol vyhlásený 11. decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN.
Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá z troch rovnostranných trojuholníkov vyrastajúcich z pomyslenej čiary. Prevažne čierne trojuholníky znázorňujú hory, prvý zľava má modrý diamant na vrchole, ktorý symbolizuje ľadovce a snehovú pokrývku, dávajúcu životodarnú vodu. Kruh vo vnútri prostrednej hory znázorňuje surovinové zdroje a zelená plocha v časti tretej hory predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach.
Tento deň si pripomenuli aj naši štvrtáci. Na vyučovacej hodine bádali nad zaujímavými aktivitami, pracovali v skupine aj samostatne, pozerali dokumentárny film a čítali z literatúry zaoberajúcej sa touto témou.

dec
15

Vianočný turnaj tretiakov vo vybíjanej

lopty miniVianoce pomaly klopú na dvere. Čas pred Vianocami nám ponúka veľa možností, ako by sme ho mohli využiť. Nemusí to byť len o upratovaní, pečení, či zháňaní darčekov.
My tretiaci sme sa tento čas rozhodli spríjemniť vianočným turnajom vo vybíjanej. Je to obľúbená loptová hra, predovšetkým u mladších žiakov. Aj my sme sa zabavili. Nešlo nám o výhru, ale o radosť z hry samotnej. Spoločne sme sa zabavili, vybláznili, čo v nás zanechalo krásny pocit z pohybu.

dec
14

Pesničkový Mikuláš

mikulas mini„Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary...“
Kto by nechcel stretnúť svätého Mikuláša? Či sme veľkí, či sme malí, všetci sa tešíme Mikulášovi. A inak to nebolo ani v piatkové dopoludnie, keď sa naši žiaci zúčastnili v MsDK hudobno-zábavného programu Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní, vianočných kolied a vtipného slova, stretli deti pani Zimu, snehové vločky, čerta Brumteláša s rodinou a samozrejme svätého Mikuláša. Rozžiarené oči, úsmevy na tvárach a radosť, svedčili o tom, že sa im program veľmi páčil. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom opäť o rok.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI