História školy

Svoju históriu si škola začala písať 4. septembra 1972. V tom čase to bola najmodernejšia a najväčšia škola v meste a okrese. Do novopostavenej budovy boli preradení žiaci II. ZDŠ, ktorá sídlila v terajšej budove SOU textilného vo Vranove nad Topľou. Zachovala si aj pôvodný názov. K pôvodným žiakom pribudli žiaci z okolitých dedín, z Michalka, Merníka a I. ZDŠ, ktorých bydlisko bolo na Sídlisku II.

Vo funkcii riaditeľa školy pokračoval riaditeľ bývalej II. ZDŠ Juraj Hudacký a vo funkcii zástupcu riaditeľa školy Štefan Škovran. Druhým zástupcom riaditeľa školy sa stal Pavol Butkovský. Keďže sa rozrástol počet žiakov školy, pribudli aj noví učitelia. Učiteľský kolektív v 1. školskom roku v novej škole tvorilo 15 učiteľov 6.-9. ročníka, 16 učiteľov 1.-5. ročníka, 6 vychovávateliek ŠD a skupinová vedúca Pionierskej organizácie – spolu 37 pedagógov a vedenie školy.

Školská budova bola plánovaná na 22 tried, no už v 1. roku sa v nej vyučovalo 600 žiakov v 28 triedach, čo bolo na úkor odborných učební.

Úroveň výchovnovzdelávacích výsledkov sa na škole od jej vzniku postupne zvyšovala. Zlepšilo sa vybavenie školy učebnými pomôckami, do užívania bola ešte v 1. školskom roku odovzdaná školská jedáleň, telocvičňa a dobudovával sa školský areál s jednotlivými ihriskami. Začali sa prejavovať veľmi dobré športové výsledky žiakov školy, najmä vo volejbale.

Názov II. ZDŠ sa čoskoro zmenil na Sídlisko II, kedy dochádza aj k organizačným a personálnym zmenám.


Súčasná škola

Súčasná škola prešla najmä v poslednom období mnohými zmenami. Od 01.04.2002 sa stala právnym subjektom. Naďalej ostáva najväčšou školou v meste – počtom žiakov a tried. Materiálnym zabezpečením a celkovým vzhľadom si tiež zachovala status - moderná.

V školskom roku 2001-2002 mala 31 tried, 14 na 1. stupni a 17 na 2. stupni a 9 oddelení ŠKD. Navštevovalo ju 885 žiakov, 398 na 1. stupni a 487 na 2. stupni. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 48 interných a dvaja externí zamestnanci, prevádzku školy - 17 zamestnancov.

V školskom roku 2005-2006 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, s finančnou pomocou Mesta Vranov nad Topľou a štrukturálnych fondov Európskej únie.

Z finančných prostriedkov školy sa uskutočnili aj úpravy v interiéri budovy a škola nadobudla dnešný vzhľad.

K atraktivite školy výraznou mierou prispieva činnosť Školského strediska záujmovej činnosti, kde pracuje detský folklórny súbor Cifroško, tanečný súbor Varanovia a volejbalový záujmový útvar. Detské dopravné ihrisko a bohatá ponuka záujmových útvarov v mimovyučovacom čase sú už tiež výraznou značkou školy.

Do povedomia verejnosti sa škola dostala veľmi dobrými výchovno-vzdelávacími výsledkami, ponukou zaujímavých aktivít, akou sú športová olympiáda, akadémie, projekty, akcie organizované spolu s rodičmi – turistická vychádzka, dni otvorených dverí, ekodni, ples školy, týždeň otvorenej školy.

V školskom roku 2013-2014 navštevuje školu 781 žiakov, 332 na prvom stupni a 449 na druhom stupni, má 56 pedagógov – 16 učiteľov prvého stupňa, 31 učiteľov druhého stupňa, 9 vychovávateliek ŠKD a 9 prevádzkových zamestnancov.

V školskom roku 2011/2012 ukončili žiaci štvrtého ročníka školskú reformu na prvom stupni, stali sa ako prví absolventmi primárneho vzdelávania.

V školskom roku 2012/2013 sa ukončila školská reforma aj na II. stupni, prví deviataci ukončili nižšie sekundárne vzdelávanie. Aj v školskom roku 2013/2014 učitelia naďalej plnia úlohy, ktoré smerujú výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy podľa Školského vzdelávacieho programu Vzdelanie pre život.

Projekty

V školskom roku 2011/2012 bol úspešne ukončený projekt E-learning - škola budúcnosti pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ. Žiaci a pedagógovia môžu naďalej využívať  portál Class Server a učebné pomôcky, ktoré škole tento projekt priniesol.

V školskom roku 2012/2013 a 2013/2014 škola pokračovala v realizácii projektu "Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti" taktiež pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ,  ktorého úlohy začala plniť už v júni školského roka 2011/2012.

Jeho strategickým cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.

V júni 2013/2014 by škola mala tento projekt ukončiť.

pop3 mini2