Aktuálne o nás

Najväčšia ZŠ v regióne – 800 žiakov – 73 zamestnancov – 100% kvalifikovaný ped. zbor

• v školskom roku 2022/23 navštevuje školu vyše 800 žiakov
• plne organizovaná, moderná a najväčšia škola v okrese. Jej súčasťou je 12 oddelení ŠKD
• pracuje v nej 62 pedagógov17 učiteľov prvého stupňa, 29 učiteľov druhého stupňa, 4 katechéti a 12 vychovávateliek ŠKD
• pedagogický zbor je 100% kvalifikovaný a značne omladený. O chod školy sa stará 11 prevádzkových zamestnancov

Výsledky
1. miesto v rebríčku základných škôl v Prešovskom kraji v r. 2019/2020 – víťaz súťaže RTVS NAJ ŠKOLA 2023

• výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti i mimoškolskej činnosti (v rámci okresu, kraja, celého Slovenska i na medzinárodnej úrovni)
• v celoplošnom testovaní piatakov T5, deviatakov T9 a olympiádach pravidelne a dlhodobo dosahujú žiaci lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre
• víťaz celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov Naj škola 2023

Výchovnovzdelávací proces
školská kapela Ťahák – školský časopis Bifľoško a Príma Bifľoško – školská hymna

• spestrený rôznymi exkurziami, škola v prírode, tematické exkurzie po Slovensku a Eko dni
• lyžiarsky, snowboardový a plavecký výcvik, rôzne cvičenia a didaktické hry
• zahraničné exkurzie: Londýn, Bratislava – Viedeň – Budapešť, Osvienčim – Wieliczka – Krakov
• návštevy divadelných a filmových predstavení, výchovných koncertov, besied, prednášok a seminárov
• 2x ročne vydávané školské časopisy – Príma Bifľoško pre prvý stupeň a Bifľoško pre druhý stupeň
• škola sa môže pochváliť vlastnou školskou hymnou

Centrum voľného času
Cifroško – Varanovia – volejbal – multifunkčný areál a workoutové ihrisko – dopravné ihrisko

• vzdelávací, športový a umelecký charakter záujmových krúžkov
• CVČ má dlhodobé vynikajúce výsledky. Možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v oddelení Volejbal, v Detskom folklórnom súbore Cifroško alebo v Tanečnom súbore Varanovia (mažoretky). Zmysluplné trávenie voľného času ponúka aj vyše 40 krúžkov

Výhody a bonusy Dvojky
vyše 50-ročná tradícia – poloha a vybavenosť školy – 100% umiestnenie žiakov na SŠ
• naša škola funguje nepretržite už vyše 50 rokov
• napreduje aj vďaka spolupráci s Mestským úradom, MsDK, HZOS, HZK, CVČ, RÚVZ, CPPPaP, Štátne lesy SR, Hasičský a Policajný zbor, Okresný súd, Červený kríž...
• kladné hodnotenie od rodičovskej verejnosti, vedenia mesta, kultúrnych a spoločenských organizácií
• škola v blízkosti centra mesta, autobusovej a železničnej stanice
• 100% umiestnenie žiakov na stredných a odborných školách

Prebiehajúce projekty

Projekt Modernejšia škola zahŕňa:
- rekonštrukcia elektroinštalácie (v spolupr. s MŠ SR, mestom Vranov nad Topľou)
- Envirocentrum Dvojka vrátane zážitkových ekoučební (v spolupr. s Envirofondom)
- cykloprístrešky a cyklostojany (v spolupr. s MD SR)
- projekt Karpatskej nadácie
- fotovoltický systém
- meteorologická stanica (v spolupr. so SHMÚ)

Erazmus+
Finančný vesmír na Dvojke (projekt finančnej gramotnosti)
SadOvo
Projekt zriadenia sekcie odborných učební – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (odborné učebne biochémie, fyziky, polytechnickej výchovy, jazykovej, geografickej, environmentálnej učebne a robotiky)
Workoutové ihrisko
Projekt prístavby k základnej škole – šatne a knižnica s oddychovo-rekreačnou zónou (architektonická štúdia riešenia)

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI