Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Pytagoriáda P5, P6, P7 a P8 Administrátor 435
Pytagoriáda P3, P4 Administrátor 441
Čarovné Vianoce Administrátor 326
Dá sa to aj takto?! Administrátor 285
Sýkorka v sychravom počasí Administrátor 259
Jazykový kvet Lupienok Administrátor 263
Vyhodnotenie projektu „200 ton z lesa von“ Administrátor 285
Vianočné pozdravy Administrátor 298
Dejepisná olympiáda Administrátor 264
Čaro Vianoc Administrátor 350
Matematická súťaž ATTOMAT Administrátor 344
“285 okuliarov pre Afriku“ Administrátor 287
Handmade vianočné ozdoby Administrátor 308
Nie si na to sám! Administrátor 284
Erasmus+ Malta Administrátor 333
Vyše 100 škatúľ pre seniorov! Administrátor 372
Okuliare pre Afriku Administrátor 288
Mikulášku... Administrátor 275
Dobrôtky pre vtáčiky Administrátor 243
Školské kolo olympiády z anglického jazyka Administrátor 237

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI