Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Kultúrne dedičstvo Slovenska Administrátor 274
Celoslovenský úspech Administrátor 289
„Nemčina na valaľe“ Administrátor 248
Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti Administrátor 245
Karneval, hurá...! Administrátor 288
Päťdesiatka Dvojky na hodinách ANJ Administrátor 300
Národný týždeň manželstva Administrátor 255
Chémia všade okolo nás Administrátor 250
Úspešná reprezentácia v krajskom kole Administrátor 243
Si finančný expert? Otestuj sa aj ty! Administrátor 276
Spoznaj Rusko Administrátor 344
Exkurzia tretiakov Administrátor 278
Mokrade a ohrozenie rastlín Administrátor 274
Viac ako slová - eTwinning Administrátor 222
Doma sedieť nebudeme Administrátor 379
Kamaráti buďme... Administrátor 261
O vranách pri Topli Administrátor 231
Bez mobilu vydržím Administrátor 213
RUSKÉ SLOVO Administrátor 214
Zatoč s odpadom – Darčeky s hodnotou Administrátor 168
Vtáčie domčeky Administrátor 185
Deň bez mobilu – starý mobil sem! Administrátor 270
Psíky v útulku potrebujú našu pomoc! Pomáhajte s nami! Administrátor 234
Zima v ŠKD Administrátor 262
Vtáčiky v zime Administrátor 203

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI