sep
04

Začiatok školského roka 2022/2023 na "Dvojke"

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slávnostné otvorenie školského roka na ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 h v areáli školy. Bude spojené s odovzdaním výťažku finančnej zbierky určenej na zakúpenie špeciálne upraveného parabicykla pre Ľubka z Tovarného.
Po slávnostnom programe odchádzajú všetci žiaci v sprievode triednych učiteľov do svojich tried.
Žiaci zotrvajú prvý deň v škole najdlhšie do 9.30 h. Od triednych učiteľov dostanú základné informácie o organizácii najbližších dní.

UPOZORNENIE
Každý žiak 2.-9. ročníka musí mať pri nástupe do školy vyplnený dokument "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Tento dokument môže zakliknúť zákonný zástupca cez svoje prihlasovacie konto v EduPage.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov vyplnia dokument priamo na mieste, prípadne ho donesú už vyplnený so sebou. Stiahnuť si ho môžu z tohto odkazu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Školský klub detí začne svoju činnosť od 6. septembra 2022.
Školská jedáleň vydáva stravu od 6. septembra 2022.

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument → Zelená otvoreným školám → https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI