sep
07

Tri, dva, jeden... začíname!

zsr miniV pondelok 5. septembra 2022 ráno sa na školskom dvore našej Dvojky rozliehala štátna hymna SR, aby viac ako 800 žiakov so svojimi pedagógmi slávnostne odštartovali nový školský rok 2022/2023.
Po zaujímavom programe plnom spevu, básní a tanca pán riaditeľ Mgr. P. Kocák pozdravil a privítal všetkých zamestnancov, žiakov i rodičov. Oboznámil prítomných o úspešne ukončených rekonštrukčných prácach priestorov školy, z ktorých sa všetci žiaci veľmi tešia.
Dvojka veľmi silne pestuje u žiakov aj empatiu a dobrosrdečnosť. S myšlienkou pomôcť začala minulý školský rok, kedy nerezovým Srdcom pomoci umiestneným pred budovou školy dala možnosť zbierať žiakom aj Vranovčanom plastové vrchnáky a spolu s ostatnými darcami (učitelia, rodičia, firmy, jednotlivci, Vranovské vydry a ďalší) tak mohli prispieť sumou 1400€ na špeciálny parabicykel Ľubkovi z Tovarného. Podarilo sa! Presne o rok sa táto myšlienka naplnila a Ľubkovi a jeho novému parabicyklu tlieskali všetci prítomní.

S pomocou však nekončíme. My, dvojkári, chceme ďalej pomáhať. Tento školský rok 8-ročnému Maximiliánovi Hrabčákovi z Vranova nad Topľou, ktorý nevidí a nerozpráva... Pomôcť môžeme všetci opäť zbieraním a vhadzovaním plastových vrchnáčikov do Srdca pomoci alebo odovzdaním použitých vybitých batérií do špeciálnych nádob v interiéri školy. Zároveň sme na naplnenie ďalšieho cieľa otvorení spolupráci so širokou verejnosťou.
Milí dvojkári, čakajú vás nové vedomosti, príležitosti byť lepšími ľuďmi, tak vám držíme palce, nech tento školský rok bude pre vás ešte úspešnejší ako bol minulý.

 • DSC_0373
 • DSC_0375
 • DSC_0378
 • DSC_0379
 • DSC_0380
 • DSC_0383
 • DSC_0386
 • DSC_0391
 • DSC_0396
 • DSC_0398
 • DSC_0406
 • DSC_0413
 • DSC_0416
 • DSC_0419
 • DSC_0425
 • DSC_0427

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI