sep
14

Vesmír očami detí

vesmir miniHornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou Hurbanovo pripravili v priestoroch Mestského domu kultúry nášho mesta celoslovenskú putovnú výstavu detských prác výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí". Pri príležitosti vernisáže, konanej dňa 9. 9. 2022, pracovníčky HZOS slávnostne odovzdali ceny výtvarníčkam a výtvarníkom úspešným v okresnom kole súťaže. Medzi regionálnymi víťazmi bola aj talentovaná žiačka našej školy Ľuboslava Demková z 9. D, ktorá si z rúk Mgr. L. Pribulovej prevzala diplom a vecnú cenu. Srdečne blahoželáme!
Prehliadka najlepších prác je sprístupnená verejnosti do 3. 10. 2022. Veríme, že diela nielen zaujmú, ale aj inšpirujú mladých návštevníkov k bezhraničnej tvorivosti podobne ako samotný vesmír.

  • 305795390_1203921370178491_6598987374279146692_n
  • IMG_3295
  • IMG_3298
  • IMG_3322

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI