sep
15

200 ton z lesa von

200t miniAj v tomto školskom roku pokračujeme v zapojení sa do projektu 200 ton z lesa von, ktorého cieľom je vychovávať dobrovoľníckou prácou. 14. septembra sa tak žiaci 8. ročníka vybrali do Jabloňového sadu nad Dubníkom vo Vranove a cestou vyzbierali 63,3 kg odpadu. Touto aktivitou chceme vzbudiť u mladých ľudí záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a zodpovednosť za jeho stav.

  • 306411401_1322600488146167_4064417180354857197_n
  • 306524756_3269624603302260_1199772092421924901_n
  • 306618940_641431154359793_3678245582903769433_n
  • 306622771_832548358118640_9159936015285636325_n
  • 306711988_1258097544957334_7509156827448282902_n
  • 307042336_452391100267523_773392746993425761_n
  • IMG_20220914_084532
  • IMG_20220914_084927

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI