sep
16

EKO-deň v 5. ročníku

relax miniEko-kódex predstavuje ekologické pravidlá, ktorými sa človek chce riadiť. Takýto kódex si vytvorili aj naši žiaci 5. ročníka v rámci svojho eko-dňa, ktorý sa konal 14. septembra v prírode. Zvlášť v tejto energeticky náročnej dobe piataci hľadali možnosti ako šetriť vodou, elektrinou a ako sa správať k prírode, ktorú sme „Nezdedili po našich rodičoch, ale požičali sme si ju od našich detí".

  • IMG_20220914_095026
  • IMG_20220914_095405
  • IMG_20220914_095547
  • IMG_20220914_095618
  • IMG_20220914_100531
  • IMG_20220914_103613
  • IMG_20220914_103726
  • IMG_20220914_104024
  • IMG_20220914_104232

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI